MittoEvents.com ir SaaS (Software as a service) pasākumu pārvaldības rīks - reģistrācijas platforma, kas ir pieejama interneta vietnē https://www.mittoevents.com un Latvijā to piedāvā SIA ABC idea. Platformas lietošanu regulē Vienošanās par lietošanas noteikumiem (tālāk "Vienošanās"), kas tiek slēgta starp Jums (tālāk "Lietotājs") un SIA ABC idea (tālāk "Pakalpojuma sniedzējs") attiecībā uz programmatūras nomu reģistrācijai un pasākumu dalībnieku uzskaitei (tālāk "Serviss").

Reģistrējoties Servisā, Lietotājs piekrīt visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti Vienošanās noteikumos un uzņemas atbildību izpildīt tos visa Servisa lietošanas laikā.
Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt Vienošanās noteikumus un/vai nosacījumus, paziņojot par to Lietotājam Servisa vietnē. Pēdējā Vienošanās versija vienmēr ir aktuālā un ir pieejama Servisa vietnē https://www.mittoevents.com/lv/noteikumi-un-nosacijumi, aizstājot visas iepriekšējās Vienošanās noteikumu versijas.

Vienošanās puses

Servisa sniedzējs un Lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kura izmanto šo Servisu noslēdz Vienošanos par zemāk minēto.

Servisa lietošana

Servisa sniedzējs piešķir Lietotājam pieejas tiesības Servisam, izmantojot interneta vietni, un tiesības lietot Servisu, izmantojot pārlūkprogrammu, atkarībā no Lietotāja abonēšanas nosacījumiem. Dotās tiesības nav ekskluzīvas, tās nevar nodot citiem, un tās aprobežojas tikai ar šo Vienošanos.

Lietotājam ir iespēja vienlaicīgi, izmantojot vienu pieejas kontu, veikt darbības ar vairākām juridiskajām vai fiziskajām personām (vienības), veidojot atsevišķus biznesa profilus (tālāk "Profils") katrai vienībai.

Pušu tiesības un pienākumi

Lietotājs apņemas izmantot piedāvāto Servisu saviem biznesa un/vai personīgajiem mērķiem nepārkāpjot LR likumdošanu un normatīvo aktu prasības.

Lietotājs nedrīkst izmantot Servisu pretlikumīgos nolūkos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar trešo personu krāpšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu, svešu datu glabāšanu, vai datu, kas pārkāpj autortiesības vai atklāj konfidenciālu informāciju, glabāšanu.
Servisa sniedzējam ir tiesības anulēt Vienošanos, ja Lietotājs pārkāpj tās noteikumus un nosacījumus.

Lietotājs apņemas glabāt noslēpumā savu lietotāja vārdu un paroli, kurus izmanto identifikācijai Servisā. Ja pastāv varbūtība, ka parole var tikt zaudēta vai tai var piekļūt trešās personas, paroli nekavējoties jānomaina pret jaunu. Servisa sniedzējs nenes atbildību par trešo personu nesankcionēto piekļūšanu Lietotāja datiem, kas radusies paroles uzminēšanas vai pieskaņošanas rezultātā.

Lietotājs apņemas nepieļaut, ka vienu un to pašu lietotāja vārdu un paroli izmanto vairākas personas. Ja ir nepieciešams dot citai personai iespēju piekļūt Lietotāja datiem, Lietotājam ir tiesības pieslēgt Profilam papildus lietotāju, vai atļaut piekļuvi saviem datiem, pieslēdzot jau esošu Servisa lietotāju. Pieslēdzot papildus lietotājus, Lietotājs nes pilnu atbildību par savu datu drošību un kontrolē Profilam pievienoto personu piekļuvi datiem, kā arī nes pilnu atbildību par to, ka Profilam pievienotās personas izpildīs šo Vienošanos.
Lietotājs šīs Vienošanās ietvaros apņemas nenodarīt tīšu vai netīšu kaitējumu Servisam, tā drošības uzlaušanu, un kaitējumu Servisa darbībai, tā programmatūrai, datortīkliem un serveriem. Lietotājs apņemas nemēģināt nesankcionēti piekļūt citu lietotāju datiem vai censties jebkādā veidā traucēt šo piekļuvi.

Lietotājam ir aizliegts Servisā vai ar Servisa starpniecību nosūtīt e-pastus, komentārus, kas satur cieņu aizskarošu, draudošu, apmelojošu, diskriminējošu, pornogrāfisku, zaimojošu, komercnoslēpumu saturošu un citādi prettiesisku informāciju.
Saistībā ar šo Vienošanos Lietotājam ir aizliegts Servisā augšupielādēt jebkādu informāciju, kas ir pretrunā ar LR likumdošanu un normatīvo aktu prasībām.
Lietotājs ir tiesīgs, šīs Vienošanās ietvaros Servisā, izmantot savu SMTP e-pastu serveri, norādot attiecīgos servera iestatījumus. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību, kas var rasties saistībā ar šādu e-pastu izsūtīšanu.

Lietotājs apņemas savlaicīgi apmaksāt rēķinus par Servisu, kurus viņam piestāda Servisa sniedzējs.

Lietotājs pilnībā atbrīvo Servisa sniedzēju no visām pretenzijām, zaudējumiem, un izdevumiem, kuri ir radušies tādēļ, ka Lietotājs ir pārkāpis jebkuru no šīs Vienošanās noteikumiem.
Lietotājam ir tiesības izdzēst visus savus datus no Servisa datu bāzes, kā arī anulēt šo Vienošanos.

Servisa sniedzējam ir tiesības atteikt atkārtotu reģistrāciju Lietotājam, kura konts tika izdzēsts, sakarā ar to, ka šīs Vienošanās noteikumi netika pildīti.
Servisa sniedzējs apņemas nodrošināt Lietotāja datu aizsardzību, integritāti un drošību.

Datu konfidencialitāte

Katra puse apņemas saglabāt visu konfidenciālo informāciju, kas ir iegūta sakarā ar šo Vienošanos. Neviena no pusēm bez otras puses rakstiskas piekrišanas nesniedz nekādu konfidenciālu informāciju trešajām personām, un neizmantos to, lai iegūtu peļņu, izņemot noteikumus, kas ir paredzēti šajā Vienošanās.
Servisa sniedzējs nepārbauda un neinteresējas, vai ievadītie dati ir korekti, izņemot informāciju par Servisa abonētāju.

Servisa sniedzējam nav tiesību izmantot jebkādus Lietotāja datus komerciālos nolūkos, bez iepriekšējas Servisa Lietotāja piekrišanas.

E-pasta adrese, kuru Lietotājs ievada reģistrācijas laikā tiks izmantota Lietotāja papildus identifikācijai un netiks atklāta trešajām personām. Servisa sniedzējam ir tiesības izmantot šo adresi, lai sniegtu Lietotājam informāciju, kas attiecas uz Servisa lietošanu.
Servisa sniedzējs nekādā gadījumā nelūgs Lietotāju atklāt savu paroli un vārdu piekļūšanai sistēmā. Visas paroles tiek glabātas šifrētā veidā un Servisa sniedzējam nav zināmas. Lietotājs nes pilnu atbildību par konfidencialitātes saglabāšanu (paroles un vārda neizpaušanu, lai piekļūtu Servisam), kā arī par periodisku paroles maiņu un tās sarežģītību. Ja parole ir aizmirsta, to var nomainīt pret jaunu, pēc nepieciešamās autorizācijas procedūras.
Servisa sniedzējs apņemas nodrošināt piekļūšanu dotajam Servisam tikai izmantojot šifrētu savienojumu (SSL) un derīgu sertifikātu, kuru ir izsniedzis leģitīms sertifikācijas centrs.
Servisa serveri atrodas datu centrā, kas ir aprīkots atbilstoši nepieciešamajiem drošības standartiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, diennakts video novērošanu, fizisko kontroli un rezerves elektroapgādes avotu.

Serviss var izmantot sīkdatnes (cookies), lai glabātu īslaicīgu informāciju darba gaitā, kā arī lai saglabātu Lietotāja iecienītākās izvēles, piemēram, lietotnes valodu. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai glabātu Lietotāja konfidenciālo informāciju.
Atsakoties no Servisa, visi Lietotāja dati tiks izdzēsti no datu bāzes 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Datu aizsardzība

Servisa sniedzējs apņemas nodrošināt un garantē, ka Līguma ietvaros veiktā personas datu apstrāde tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulu un nepārkāpj attiecīgos normatīvos aktus;
Lietotājs ir datu pārzinis visiem personas datiem, kas tiek apstrādāti lietotāja servisa kontā.
Servisa sniedzējs ir datu operators un veic personas datu apstrādi lietotāja datu apstrādes mērķu ietvaros.

Servisa sniegšanā izmantotie fizisko personu dati tiek apstrādāti balstoties uz distances līguma nosacījumiem.

Servisa sniedzējs apņemās veikt regulāru datu rezerves kopiju veidošanu.

Intelektuālais īpašums

Nosaukums, preču zīmes un visas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru, Servisa interneta vietnēm un visiem dokumentiem, kas saistīti ar programmatūru, ir Servisa sniedzēja īpašums.

Visi dati, kurus ievada Lietotājs paliek Lietotāja īpašumā. Lietotāja piekļuve datiem var tikt ierobežota vai bloķēta gadījumā, ja pakalpojumi nav laicīgi apmaksāti, vai arī nav pildīti Vienošanās noteikumi.

Lietotājs var prasīt, lai viņa dati tiktu pilnīgi vai daļēji izdzēsti no Servisa sniedzēja datu bāzes.
Servisa sniedzējs apņemas darīt visu, kas nepieciešams, lai nepieļautu datu zaudējumus, bet nedod nekādu garantiju, kas izslēdz datu zaudējumus. Servisa sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkuriem datu zaudējumiem, neatkarīgi no tā, kādu iemeslu dēļ tie ir radušies.

Licence servisa lietošanai

Šī Vienošanās paredz, ka katram izveidotajam Profilam ir jābūt atsevišķi derīgai licencei.
Atsakoties no Servisa, Lietotājs apņemās apmaksāt visus rēķinus, kas ir izrakstīti par servisa lietošanu līdz tam datumam, kad atteikums tika iesniegts Servisa sniedzējam.
Atteikums tiek piereģistrēts balstoties uz rakstveida iesniegumu, kurš ir noformēts uz uzņēmuma veidlapas un ir pilnvarotas personas parakstīts.

Servisa sniedzējam ir tiesības anulēt licenci, ja Lietotājs neizpilda kādu no Vienošanās noteikumiem, bez jebkādas naudas kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības pienākuma.
Licences anulēšanas gadījumā, vai gadījumā, kad piestādītais rēķins nav apmaksāts laikā, Servisa sniedzējam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām izdzēst datus no Profila, kura licence ir beigusies. Šādus datus Lietotājs par atsevišķi noteiktu samaksu var saņemt no Servisa sniedzēja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to izdzēšanas no Profila. Pēc šī termiņa dati tiks neatgriezeniski izdzēsti un nebūs atjaunojami.

Garantijas un atbildības ierobežošana

Lietotājs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar dotā Servisa izmantošanu un tā piemērotību Lietotāja vajadzībām un mērķiem. Visi pakalpojumi, un programmatūra tiek piedāvāti ar "kā ir" (angliski: "as is") noteikumiem, bez jebkādām garantijām.
Servisa sniedzējs negarantē, ka dotā Servisa programmatūra atbilst Jūsu prasībām, vai ka Serviss būs piemērots Jūsu vajadzībām. Lai izvairītos no domstarpībām, Servisa sniedzējs izslēdz likumdošanas ietvaros pieļaujamajā apjomā jebkādus nosacījumus un garantijas.
Servisa sniedzējs negarantē, ka dotās programmatūras darbība noritēs bez pārtraukumiem un bez kļūdām. Servisa sniedzējs nenes atbildību par pārtraukumiem Servisa darbībā, saistītiem ar tehniskām kļūmēm, dabas kataklizmām un citām stihiskām nelaimēm.
Servisa sniedzējs nenes atbildību par to, ka Lietotāja vēlmes var nesakrist ar reāli pieejamajiem pakalpojumiem.

Ja Lietotājs kādu iemeslu dēļ ir neapmierināts ar Servisa darbību, funkcionalitāti vai drošību, vienīgais un ekskluzīvais tiesību aizsardzības veids ir anulēt šo Vienošanos un noformēt atteikšanos no Servisa izmantošanas.

Darbības laiks

Šī Vienošanās stājas spēkā no tā brīža, kad Lietotājs tiek iereģistrēts Servisā un darbojas tik ilgi, cik Lietotājs izmanto doto Servisu vai līdz brīdim, kad tiek anulēta Lietotāja licence.

Noslēguma noteikumi

Šī Vienošanās aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un/vai līgumus, kas tika piedāvāti rakstiski vai mutiski, un paredz pilnu Vienošanos starp Servisa Lietotāju un Servisa sniedzēju saistībā ar programmatūru un citiem jautājumiem, kuri tiek izskatīti Vienošanās noteikumos.

Lietotājam nav tiesību nodot kādas no tiesībām, kurus viņam piešķir Servisa sniedzējs, pilnībā vai daļēji jebkurai citai personai bez iepriekšējas rakstiskas Servisa sniedzēja atļaujas.

Visi strīdi un konflikti starp pusēm, kas ir noslēgušas šo Vienošanos, kuri ir radušies Lietotāja un Servisa sniedzēja darbības rezultātā un kurus nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, var tikt izskatīti Latvijas Republikas tiesā, pēc piekritības, atbilstoši LR likumdošanai.


Pakalpojumu sniedzējs:

SIA ABC idea,
Reģ. Nr. 40103285126,
PVN reģ. Nr. LV40103285126,
juridiskā adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija,
tālrunis: 22080562
e-pasts: info @ abcidea.lv.


Šī distances līguma redakcija stājas spēkā no 25.06.2019