Reģistrācija
 • Reģistrācija "Roblox datorspēļu inženieris" nodarbībām tiešsaistē.

  Nodarbības ilgums: 90 minūtes

  Mācību maksa: 49,- EUR mēnesī (4 nodarbības)

  Darbojas 30 dienu naudas atgriešanas garantija!

  Līgumu iespējams pārtraukt jebkurā mēnesī.

 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

Izglītības pakalpojuma līguma un apmaksas noteikumi

LĪGUMA NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMAM “Datorspēļu inženieris” 1. SIA International School of Innovations, reģistrācijas Nr. 40203116990, (Inovāciju skola), turpmāk - IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz izglītības pakalpojumu “Datorspēļu inženieris” nodarbības tiešsaistē (NODARBĪBAS). 2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju NODARBĪBĀM elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem. 3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt attālinātu DALĪBNIEKA apmācību tiešsaistē, vecuma grupās no 10 līdz 14 gadiem, kas ietver NODARBĪBAS grupā līdz 90 min garumā tiešsaistē 1 reizi nedēļā un nodrošina mācību materiālu digitālā formātā. Attālinātās nodarbības tiek vadītas Zoom platformā, apmācībai izmantojot Roblox Studio digitālo rīku. Programmas mērķis ir iemācīt bērniem radīt savu spēli un tās aksesuārus Roblox platformā, kas cita starpā ietver programmēšanu LUA vidē. 4. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKAM tiešsaistes mācību procesu ar pasniedzēju grupā no 8 – 16 dalībniekiem. 5. Ja grupā minimālais patstāvīgo DALĪBNIEKU skaits ir mazāks par 8, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārcelt NODARBĪBU sākumu, piedāvāt citu NODARBĪBU laiku vai atcelt apmācību grupu, PASŪTĪTĀJU iepriekš iespējami savlaicīgi informējot. Atceļot NODARBĪBU grupu IZPILDĪTĀJS atgriež pārmaksāto dalības maksu. 6. Piekrītot noteikumiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka DALĪBNIEKS apmeklē NODARBĪBAS. 7. PASŪTĪTĀJS neatkarīgi no DALĪBNIEKA apmeklējuma veic ikmēneša abonementa maksu. Pārrēķini saistībā ar apmeklējumu netiek veikti. 8. PASŪTĪTĀJS veic ikmēneša abonementa apmaksu 49.00 EUR (četrdesmit deviņi eiro un 00 centi) apmērā, kas ietver četras nodarbības mēnesī. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic kā priekšapmaksu par katru nākamo kalendāro mēnesi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādītu rēķinu vai veicot automātisko maksu, piesaistot bankas norēķinu karti IZPILDĪTĀJA sistēmai. Rēķins tiek nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pastu. PASŪTĪTĀJA pienākums, veicot apmaksu, ir norādīt rēķina numuru maksājuma uzdevumā. 9. Pārrēķins un PASŪTĪTĀJA pārmaksātās summas atgriešana par nenotikušām NODARBĪBĀM tiek veikta 01.06.2024. 10. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāru dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu pārtraukt līgumu. 11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no NODARBĪBĀM līdz nākamā mēneša 1. datumam par to rakstot iesniegumu IZPILDĪTĀJAM uz nodarbibas@inovacijuskola.lv. 12. 30 dienu laikā no NODARBĪBU uzsākšanas PASŪTĪTĀJS var atteikties no apmeklējuma, informējot IZPILDĪTĀJU rakstiski info@inovacijuskola.lv un aizpildot IZPILDĪTĀJA nosūtīto anketu, par ko IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā atgriež iekasēto maksu par NODARBĪBĀM. 13. Līgums stājas spēkā pēc pogas "Apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu līguma noteikumiem" nospiešanas. 14. Tiešsaistes vidē iesniegtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. DALĪBNIEKA un PASŪTĪTĀJA personas dati netiek atklāti trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas. 15. NOTEIKUMI ir spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas NOTEIKUMOS, par to 30 dienas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJU. Pakalpojuma sniedzējs: SIA International School of Innovations Reģ. nr.: 40203116990 Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija info@inovacijuskola.lv