Grāmatu, mūzikas disku un kancelejas reģistrācija
 • NOTEIKUMI
  Rīgā


  Dokumenta datums ir pēdējā
  pievienotā droša elektroniskā 
  paraksta un tā laika zīmoga datums                                                                            Nr. 1.5-1.1/11  Iespieddarbu, audioierakstu un kancelejas preču tirgotāju dalības 
  XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
  tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgū noteikumi

  Izdoti saskaņā ar 
  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
  72.panta pirmās daļas 2.punktu


  I.     Noteikumos lietotie termini


  1.    Anketa – Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv pieejama elektroniskā pieteikuma forma dalībai Gadatirgū.
  2.    Caurlaide – Rīkotāja izdota caurlaide Dalībnieka transportlīdzekļa iebraukšanai Svētku un/vai Gadatirgus norises teritorijā.
  3.    Dalības maksa – maksa, kuru Pretendents maksā par savu dalību Gadatirgū un kura ir norādīta Līgumā, ņemot vērā Dalībnieka tirgoto Izstrādājumu.
  4.    Dalībnieks – Pretendents, ar kuru ir noslēgts līgums par dalību Gadatirgū. 
  5.    Darbinieks – Dalībnieka piesaistīta fiziska persona, kas piedalās Gadatirgū un nodarbojas ar tirdzniecību Dalībnieka vārdā un uzdevumā vai pats Dalībnieks – fiziska persona.
  6.    Ekspertu komisija – ar Rīkotāja rīkojumu izveidota amata meistaru lietišķās mākslas studiju un mūsdienu dizaina tirgus dalībnieku atlases komisija.
  7.    Gadatirgus – Svētku tautas lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un mūsdienu Latvijas dizaina produkcijas un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus, kas norisināsies dažādās vietās Rīgas pilsētā, no 2023. gada 30. jūlija līdz 2023. gada 9. jūlijam.
  8.    Koncepcija – Noteikumu 1.pielikumā pievienotā koncepcija.  
  9.    Izstrādājumi/Izstrādājums – iespieddarbi, audioieraksti vai kancelejas preces (tostarp prāta spēles, materiāli radošuma veicināšanai),  ko Pretendents piedāvā tirgot vai Dalībnieks tirgo Gadatirgū, kas ir norādīti Anketā, ko akceptējusi Ekspertu komisija un par kuru tirgošanu noslēgts Līgums.
  10.    Līgums – starp Rīkotāju un Pretendentu noslēgts līgums par dalību Gadatirgū.
  11.    Noteikumi – šie Iespieddarbu, audioierakstu un kancelejas preču tirgotāju dalības XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku  tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgū  noteikumi.
  12.    Pretendents – fiziska vai juridiska persona, kas piesakās dalībai Gadatirgū.
  13.    Rīkotājs – Gadatirgus un Svētku rīkotājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000042963, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050.
  14.    Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas norisināsies Rīgā, no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 9. jūlijam.


  II.     Vispārīgie noteikumi 


  15.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīkotājs organizē Pretendentu pieteikšanos un atlasi dalībai Gadatirgū, kā arī līgumu noslēgšanu. 
  16.    Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Noteikumiem ir Rīkotāja Svētku amatnieku gadatirgus organizatore Dace Jurka, tālrunis 29179179, e-pasts: amatnieki@dziesmusvetki.lv; 
  17.    Noteikumi un paziņojums par iespēju pieteikties dalībai Gadatirgū, tiek ievietots Rīkotāja tīmekļvietnēs: www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
  18.    Pretendentam ir pienākums iepazīties ar šādiem Rīkotāja apstiprinātiem dokumentiem, kas pieejami Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv: 
  18.1.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi ;
  18.2.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu apstrādes drošības noteikumi 
  18.3.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi .
  19.    Dalībniekam ir pienākums nodrošināt Darbinieka un citu personu, kas veic jebkādas darbības Gadatirgus ietvaros Dalībnieka vārdā un labā, iepazīstināšanu ar Noteikumiem, Noteikumu 18. punkta apakšpunktos norādītajiem Rīkotāja noteikumiem un tajos ietverto noteikumu ievērošanu no Darbinieku puses.


  III.     Ekspertu komisija, tās tiesības un pienākumi


  20.    Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar Noteikumiem.
  21.    Ekspertu komisija sastāv no 3 (trīs) komisijas locekļiem. 
  22.    Ekspertu komisijas darbu vada Ekspertu komisijas vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā - viens no komisijas locekļiem. Ekspertu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Ekspertu komisijas sēdē piedalās vismaz 2 (divi) Ekspertu komisijas locekļi.
  23.    Ekspertu komisijas locekļi lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Ekspertu komisijas loceklim ir viena balss.
  24.    Ekspertu komisijai ir tiesības pagarināt pieteikšanās termiņu dalībai Gadatirgū, ja Noteikumu 29. punktā norādītajā termiņā dalībai Gadatirgū nav pieteicies pietiekams Pretendentu skaits.
  25.    Ekspertu komisijas locekļi nesaņem atalgojumu par darbu Ekspertu komisijā.
  26.    Ekspertu komisijas locekļi pieņem lēmumus, ievērojot ētikas un sabiedrībā vispārpieņemtās normas, kā arī atturas no lēmuma pieņemšanas, ja konstatēts interešu konflikts, par ko nekavējoties informē Rīkotāju.


  IV.     Prasības Pretendentam un pieteikšanās dalībai Gadatirgū


  27.    Lai pietiektos dalībai Gadatirgū, Pretendentam jāatbilst šādām prasībām: 
  27.1.    Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā un tirgo iespieddarbus, audioierakstus vai kancelejas preces, kas atbilst Koncepcijai;
  27.2.    spēj nodrošināt savas tirdzniecības vietas Gadatirgū aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ciktāl to nenodrošina Rīkotājs;
  27.3.    tam nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai likvidācijas process;
  27.4.    Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
  28.    Pretendents ir tiesīgs Anketai pievienot savu sadarbības partneru, ar ko vienojies par tirdzniecības veikšanu kopīgi vienā Tirdzniecības vietā, Izstrādājuma piedāvājumu, taču Līgums tiek slēgts ar Pretendentu un tas uzņemas visu atbildību par sadarbības partneri, ar ko vienojies par tirdzniecības veikšanu kopīgi vienā Tirdzniecības vietā pilnā apmērā. Šāda Anketa un tai pievienotie dokumenti tiek izskatīti un vērtēti kā Pretendenta Anketa un dokumenti, Pretendents uzņemas atbildību par savu sadarbības partneru atbilstību Noteikumos izvirzītajām prasībām
  29.    Pretendents dalību Gadatirgū piesaka, līdz 2023. gada 24. maijam (ieskaitot), aizpildot un Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv iesniedzot Anketu un tai pievienojamos dokumentus:
  29.1.    Pretendenta tirdzniecībai piedāvātā Izstrādājuma aprakstu un vizualizāciju;
  29.2.    Tirdzniecības vietas telts vizuālā noformējuma attēlojumu.


  V.     Atlases kārtība


  30.    Pretendentu atlase notiek vienā kārtā.
  31.    Ekspertu komisija izvērtē Pretendenta iesniegto Anketu pēc Pretendentu pieteikšanās dalībai Gadatirgū secības (Anketas aizpildīšanas laika), atbilstoši šādiem kritērijiem:
  31.1.    atbilstoši Noteikumiem aizpildīta Anketa;
  31.2.    Pretendents – grāmatizdevējs ir Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedrs vai sadarbības partneris;
  31.3.    Izstrādājuma atbilstība Koncepcijai;
  31.4.    Izstrādājumu – kancelejas preču (prāta spēļu, materiālu radošuma veicināšanai) mākslinieciskā kvalitāte, unikalitāte.
  32.    Ja Ekspertu komisijas ieskatā lēmuma pieņemšanai nepieciešami papildus dokumenti vai informācija, vai Izstrādājuma paraugi, tai ir tiesības pieprasīt Pretendentam tos iesniegt, norādot termiņu un formu (elektroniski, klātienē).
  33.    Ekspertu komisija lēmumu par Pretendenta dalību Gadatirgū pieņem līdz 2023. gada 26. maijam (ieskaitot), un rakstiski informē par to Pretendentu, nosūtot informāciju uz Anketā norādīto Pretendenta elektroniskā pasta adresi.
  34.    Ekspertu komisija noraida Pretendenta pieteikumu dalībai Gadatirgū, ja:
  34.1.    Anketa nav aizpildīta atbilstoši Noteikumu prasībām;
  34.2.    Anketai nav pievienoti Noteikumu 29. punktā norādītie dokumenti;
  34.3.    Pretendents neatbilst Noteikumu 27. punktā norādītajām prasībām;
  34.4.    Pretendents Ekspertu komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis Izstrādājumu un/vai Ekspertu komisijas pieprasītos dokumentus, informāciju un/vai Izstrādājuma paraugus;
  34.5.    Izstrādājums neatbilst Koncepcijai;
  34.6.    Izstrādājums (preču grupa, kurā tas ietilpst), tā veids Ekspertu komisijas ieskatā ir pārstāvēts pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu Gadatirgū pieejamo Izstrādājumu dažādību;
  34.7.    ievērojot Gadatirgus tirdzniecības vietu skaitu un Noteikumu 31. punktā norādīto, ir atlasīts pietiekams Pretendentu skaits un Rīkotājam vairs nav iespēju nodrošināt Pretendentam tirdzniecības vietu Gadatirgū.


  VI.     Līguma sagatavošana un slēgšana 


  35.    Pretendents, kurš ir izturējis atlasi, tiek uzaicināts noslēgt Līgumu, nosūtot Līgumu Pretendentam elektroniski uz Anketā norādīto elektroniskā pasta adresi līdz 2023. gada 30. maijam (ieskaitot).  
  36.    Kopā ar Līgumu, Pretendentam tiek nosūtīts rēķins par dalību Gadatirgū.
  37.    Pretendents, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 8. jūnijam:
  37.1.    paraksta Līgumu;
  37.2.    veic rēķina par dalību Gadatirgū apmaksu
  38.    Līguma parakstīšana:
  38.1.    ar drošu elektronisko parakstu -  Rīkotājs Noteikumu 35. punktā noteiktā kārtībā, nosūta Pretendentam no Rīkotāja puses ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Līgumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Rīkotājam Noteikumu 37. punktā norādītajā termiņā;
  38.2.    papīra formātā – Pretendents, laikā no 2023. gada 1. jūnija līdz  Noteikumu 37. punktā norādītajam termiņam paraksta Līgumu klātienē, Rīkotāja adresē Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4. stāvā, Rīgā, ierašanās laiku vismaz vienu darba dienu iepriekš saskaņojot ar Svētku amatnieku gadatirgus organizatori Daci Jurku, tālrunis 29179179, e-pasts: amatnieki@dziesmusvetki.lv.
  39.    Pretendents kļūst par Dalībnieku pēc tam, kad ir izpildījis Noteikumu 37. punkta nosacījumus termiņā. Ja Pretendents tos neizpilda, ar nākamo darba dienu pēc termiņa notecējuma tas zaudē tiesības uz dalību Gadatirgū un Līgums, ja tas bijis noslēgts, trešajā darba dienā pēc termiņa notecējuma uzskatāms par spēkā neesošu un Pretendents zaudē tiesības piedalīties Gadatirgū. Ja Pretendents ir veicis rēķina par dalību Gadatirgū apmaksu, Rīkotājs atmaksā samaksāto maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pretendenta iesnieguma par atmaksu saņemšanas dienas, veicot maksājumu uz Pretendenta iesniegumā norādīto norēķinu kontu. 


  VII. Dalības maksa un norēķinu kārtība

  40. Dalības maksa ir noteikta:

  Norises vieta

  Tirgotāja
  veids

  Plānotais vietu skaits*

  Norises dienas


  Tirdzniecības vietas izmēri

  Cena par periodu

  EUR bez PVN

  Cena EUR ar PVN

  Vērmanes dārzs

  Iespieddarbu izdevējs, tirgotājs

  8

  8

  telts 3 x 3 m

  50.00

  60,50

  Vērmanes dārzs

  audioierakstu izdevējs, tirgotājs

  2

  8

  telts 3 x 3 m

  50.00

  60,50

  Esplanāde

  Kancelejas preču ražotājs/tirgotājs

  5

  7

  telts 3 x 3 m

  50.00

  60,50


  41.    Samaksu Dalībnieks veic ar pārskaitījumu, saskaņā ar Rīkotāja nosūtīto rēķinu, tajā norādītajā apmērā un termiņā.
  42.    Visi maksājumi tiks uzskatīti par samaksātiem ar dienu, kad tie saņemti Rīkotāja norēķinu kontā Valsts kasē.
  43.    *Plānotais vietu skaits ir Rīkotāja plānotais Tirdzniecības vietu skaits. Rīkotājs ir tiesīgs mainīt katram tirgotāja veidam plānoto tirdzniecības vietu skaitu, taču nepārsniedzot kopējo tirdzniecības vietu skaitu konkrētajā Gadatirgus norises vietā.

   
  VIII.     Tirdzniecības vieta un laiki

  Vieta

  Datums**

  Ekspozīcijas iekārtošana**

  Gadatirgus norise**

  Ekspozīcijas demontāža un izvešana**

  Vērmanes dārzs

  01.07.2023.

  10.00 – 18.00

  x

  x

  02.07.2023. – 09.07.2023.

  x

  10.00.-22.00.

  x

  09.07.2023.– 10.07.2023.

  x

  x

  22.00.-03.00.

  Esplanāde

  03.07.2023.               

  06.00 – 11.00

  x

  x

  03.07.2023. – 09.07.2023

  x

  10.00.-22.00.

  x

  09.07.2023.– 10.07.2023.

  x

  x

  22.00.-03.00.

   

  ** Datums un laiki var tikt mainīti un precizēti. Precīzs datums un laiki tiks norādīti Līgumā vai tā pielikumā.


  IX.     Gadatirgus norises kārtība


  44.    Lai saglabātu Gadatirgus vienoto raksturu, Dalībnieks ievēro turpmāko:
  44.1.    ja tirdzniecības vietas pārsegšanai tiek izmantots materiāls, ko neizsniedz Rīkotājs (piemēram, telts, nojume), tam jābūt baltā krāsā;
  44.2.    Dalībnieks neizvieto savu reklāmu ārpus savas tirdzniecības vietas;
  44.3.    Izstrādājumu iepakojumam Dalībnieks pēc iespējas izmanto videi draudzīgus un dabīgus materiālus;
  44.4.    cenrāži tiek noformēti atbilstoši Gadatirgus tematikai.
  45.    Dalībnieks tirdzniecības vietā sniedz Gadatirgus apmeklētājiem rakstisku informāciju par sevi un Izstrādājuma raksturojumu latviešu valodā. Rīkotājs aicina informāciju nodrošināt angļu un citās svešvalodās.
  46.    Gadatirgus laikā transporta kustība atļauta tikai atbilstoši Caurlaidēs norādītajiem noteikumiem un transporta kustības laikiem atsevišķos Gadatirgus norises vietu sektoros, saskaņā ar Rīkotāja norādījumiem. Caurlaidei ir jāatrodas redzamā vietā aiz automašīnas priekšējā stikla visu iekārtošanas un demontāžas darbu laikā, kā arī Gadatirgus norises laikā. 
  47.    Gadatirgus laikā Dalībnieka un/vai Darbinieka transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Gadatirgus norises vietā vai tirdzniecības vietā. Transportlīdzeklis var tikt novietots Rīkotāja norādītā vietā, ja Rīkotājs nodrošina autostāvvietu.


  X.     Tiesības un pienākumi


  48.    Rīkotājs:
  48.1.    izveido tirdzniecības vietas;
  48.2.    nosaka Dalībnieka tirdzniecības vietu;
  48.3.    nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka tirdzniecības vietas atrašanās vietu, kā arī ekspozīcijas ievešanas, tirdzniecības un demontāžas/ekspozīcijas izvešanas laikus;
  48.4.    nodrošina tirdzniecībai Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu;
  48.5.    ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, atlīdzību;
  48.6.    ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja to saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Koncepciju;
  48.7.    ir tiesīgs aizliegt tirgot tādus izstrādājumus, kas nav tikuši norādīti Anketā un kuru tirdzniecībai Ekspertu komisija nav pieņēmusi pozitīvu lēmumu;
  48.8.    ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam veikt tirdzniecību, ja Rīkotājs konstatē, ka Izstrādājums neatbilst Anketā norādītajam vai Ekspertu komisijai iesniegtajam Izstrādājumam, vai Dalībnieks pārkāpj Noteikumu prasības;
  48.9.    neatbild par Dalībnieka Izstrādājumu un jebkādu citu mantisko vērtību drošību tirdzniecības vietā;
  48.10.    nodrošina vispārējo kārtību Gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku, Darbinieku vai trešo personu vainas dēļ radītiem zaudējumiem;
  49.    Dalībnieks:
  49.1.    nodrošina tirdzniecības telti (3 x 3 m) baltā krāsā savā tirdzniecības vietā;
  49.2.    ir tiesīgs izmantot tirdzniecības vietu atbilstoši šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
  49.3.    ir tiesīgs reklamēt savu dalību Gadatirgū dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos;
  49.4.    ir tiesīgs veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu Gadatirgus laikā vienīgi iepriekš saskaņojot ar Rīkotāju;
  49.5.    atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vai tā Darbinieka vainas dēļ;
  49.6.    veic visus maksājumus, kas paredzēti Noteikumos un Līgumā;
  49.7.    rūpējas par tirdzniecības vietu un nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
  49.8.    ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu, COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas aktuālo noteikumu ievērošanu;
  49.9.    nodrošina pie tirdzniecības vietas redzamā vietā normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami, lai veiktu tirdzniecību, izvietošanu;
  49.10.    organizējot tirdzniecību, tirdzniecības vietā nodrošina labi redzamā vietā izvietotas Izstrādājumu cenas, cenas par vienību un sortimentu;
  49.11.    nodrošina šādu noteikumu ievērošanu:
  49.11.1.    atkritumus novietot Rīkotāja uzstādītos atkritumu konteineros;
  49.11.2.    Izstrādājumu iepakojuma, marķējuma un garantijas saistības atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
  49.11.3.    Izstrādājuma tirdzniecību saskaņo ar visām valsts iestādēm, ja šāda saskaņošana ir veicama;
  49.11.4.    ievērot mazumtirdzniecības noteikumus un citus tirdzniecību reglamentējošus normatīvos aktus.
  49.12.    ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši Koncepcijai un Rīkotāja norādījumiem;
  49.13.    nav tiesīgs tirdzniecības vietā smēķēt, kā arī atskaņot mūziku vai citādi trokšņot;
  49.14.    nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Gadatirgus norises beigām, izņemot, tādu iemeslu dēļ, ko par attaisnojošiem atzinis Rīkotājs, un vienlaikus ir saņemta Rīkotāja rakstiska atļauja;
  49.15.    apņemas ievērot Noteikumu nosacījumus un citus saistošos normatīvos aktus;
  49.16.    nav tiesīgs tirdzniecības vietā izvietot tirdzniecībai ar Rīkotāju nesaskaņotus Izstrādājumus;
  49.17.    nodrošina savas tirdzniecības vietas Gadatirgū aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ciktāl to nenodrošina Rīkotājs;
  50.    Darbinieks ir Dalībnieka tirdzniecības vietā no Gadatirgus atvēršanas brīža līdz brīdim, kad Gadatirgus tiek slēgts un nodots apsardzei.
  51.    Montāžas un demontāžas periodā, kamēr tirdzniecības vietā atrodas Dalībnieka īpašums, tur atrodas arī Darbinieks.


  XI.     Atbildība


  52.    Ja Dalībnieks neierodas Gadatirgū un kavējums ilgst vairāk kā divas stundas no Dalībniekam pielīgtā tirdzniecības laika sākuma, Rīkotājam ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma un izmantot Dalībniekam pielīgto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem. Dalības maksa tiek paturēta kā līgumsods par saistību neizpildi un netiek atmaksāta. 
  53.    Ja Dalībnieks Gadatirgus norises laikā ierīko vai demontē tirdzniecības vietu patvaļīgi vai maina savu tirdzniecības vietas atrašanās vietu bez saskaņošanas ar Rīkotāju, vai tirgo tādus Izstrādājumus, kas nav saskaņoti ar Rīkotāju, Rīkotājs Dalībnieka rīcību fiksē aktā, kuru paraksta Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan Dalībnieks. Dalībniekam var tikt piemērots līgumsods Līguma summas apmērā un Līgums no Rīkotāja puses var nekavējoties  tikt izbeigts vienpusējā kārtā.
  54.    Dalībnieks uzņemas atbildību par personām, kuras Dalībnieka vārdā vai labā veic jebkādas darbības Dalībnieka tirdzniecības vietā. 


  XII.     Fiziskas personas datu apstrāde


  55.    Personas datu pārzinis ir Rīkotājs. 
  56.    Personas datu apstrādes mērķis – Gadatirgus norises nodrošināšana, Līguma sagatavošana un noslēgšana.
  57.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms juridisks pienākums. 
  58.    Personu dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams Noteikumos noteikto mērķu un Rīkotāja saistošo normatīvo aktu prasību izpildei.
  59.    Personas tiesības:
  59.1.    pieprasīt informāciju par saviem Rīkotāja rīcībā esošajiem personas datiem;
  59.2.    pieprasīt Rīkotājam savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz tiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi tiktāl, cik tas ir objektīvi iespējams un nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem;
  59.3.    iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
  60.    Personas datu apstrādes ietvaros Rīkotājs nodrošina:
  60.1.    informācijas sniegšanu personai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 13. pantu;
  60.2.    tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošības un aizsardzības nodrošināšanai;
  60.3.    iespēju personai labot, dzēst tās sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
  61.    Rīkotājs apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot personai par tās datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku personas tiesībām un brīvībām.
  62.    Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz personas tiesībām un brīvībām datu aizsardzības jomā, Rīkotājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.
  63.    Aizpildot un iesniedzot Anketu, Pretendents piekrīt Noteikumos noteiktajai kārtībai un personu datu nodošanai Rīkotājam.


  XIII.     Nobeiguma noteikumi


  64.    Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus Noteikumos. Noteikumu grozījumi vai Noteikumu konsolidētā redakcija tiek ievietota Rīkotāja tīmekļvietnē www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
  65.    Pretendenti, Dalībnieki un Darbinieki ievēro Noteikumu prasības.
  66.    Citas saistības, kas nav atrunātas Noteikumos, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
  67.    Visas domstarpības un strīdi, kas var rasties Noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja neizdodas tos atrisināt, tad strīdi un domstarpības risināmas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

      


  Džoanna Kota, 29273131
  Dzoanna.Kota@lnkc.gov.lv


  1.pielikums 
  Iespieddarbu, audioierakstu un kancelejas preču tirgotāju dalības 
  XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
  tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgū noteikumiem


  Koncepcija


  Gadatirgū Vērmanes dārzā piedalās profesionāli izdevēji, kas nozarei rada augstu pievienoto vērtību, izdodot  saturiski un poligrāfiski augstvērtīgus izdevumus latviešu valodā, šādi attīstot kultūru un izglītību, tās pieejamību un prestižu Latvijā. 
  Gadatirgus apmeklētājiem tiek piedāvātas grāmatas, kas nodrošina latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, gan oriģinālliteratūras, gan pasaules literatūras pieejamību latviešu valodā, pārstāvot dažādus žanrus: daiļliteratūru, uzziņu, dokumentālo, zinātnisko, populārzinātnisko, praktisko literatūru. 
  Latviešu mūzikas mantojuma un šodienas aktuālo mūzikas piedāvājuma nodrošināšanai Gadatirgū piedalās mūzikas ierakstu un nošu izdevēji ar aktuālo mūzikas piedāvājumu tautas mūzikā, folklorā pasaules mūzikā, klasiskajā mūzikā, mūsdienu mūzikā.
  Kancelejas preču, tostarp prāta spēļu, materiālu radošuma veicināšanai, veidotāji piedalās Gadatirgū Esplanādē, nodrošinot Latvijā dizainētu produktu pārstāvniecību.
 • Tirdzniecības veids
 • Tirdzniecības vietas izvēle
 • Vērmanes dārzs
 • Elektrības pieslēgumsCena kW
  Vienfāzu (220V) pieslēgumi - 1x10A "SCHUKO" (220 V) VIENA rozete100.00
  Vienfāzu (220V) pieslēgumi - 1x16A (220 V) CEE VIENA (zila) rozete100.00
  TRĪSFĀŽU (380 V) pieslēgumi - 3x16A (380V) CEE VIENA rozete100.00
  TRĪSFĀŽU (380 V) pieslēgumi - 3x32A (380V) CEE VIENA rozete100.00
  TRĪSFĀŽU (380 V) pieslēgumi - 3x63A (380V) CEE VIENA rozete100.00
 • Esplanāde
 • Tirgotāja reģistrācijas dati
 • Kontaktinformācija
 • Lūdzam ņemt vērā! Izdrukāts, ar roku parakstīts un ieskenēts fails NAV elektroniski parakstīts dokuments.

  Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmis/-usi apstiprinājumu par līguma saņemšanu 3 darba dienu laikā, lūdzam sazināties ar mums.

  Lūdzam laicīgi pārbaudīt sava eParaksta derīguma termiņu.

 • Failu pievienošana
 • Pievienojiet līdz 1 failiem. Atbalstāmais faila formāts - JPG, PDF un Word (doc.)
  • Pievienojiet līdz 1 failiem. Atbalstāmais faila formāts - JPG, PDF un Word (doc.)
   • Pievienojiet līdz 3 failiem. Atbalstāmais faila formāts - JPG, PDF un Word (doc.)
    • Pievienojiet līdz 1 failiem. Atbalstāmais faila formāts - JPG, PDF un Word (doc.)
     • Summa kopā visās dienās  0.00 €
      PVN ({%}%) 0.00 €
      Summa kopā ar PVN 0.00 €
     Powered by MittoEvents.com