Amatnieku reģistrācija
 • Tirdzniecības veids
 • Tirdzniecības vietas izvēle
 • Daugavas Stadions
 • Mežaparka lielā estrāde
 • Vērmanes dārzs
 • Esplanāde
 • Tirgotāja reģistrācijas dati
 • Kontaktinformācija
 • Lūdzam ņemt vērā! Izdrukāts, ar roku parakstīts un ieskenēts fails NAV elektroniski parakstīts dokuments.

  Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmis/-usi apstiprinājumu par līguma saņemšanu 3 darba dienu laikā, lūdzam sazināties ar mums.

  Lūdzam laicīgi pārbaudīt sava eParaksta derīguma termiņu.

 • Failu pievienošana
 • Pievienojiet līdz 5 failiem. Atbalstāmais faila formāts - JPG, PDF un Word (doc.)
  • Summa kopā visās dienās  0.00 €
   PVN ({%}%) 0.00 €
   Summa kopā ar PVN 0.00 €
  • ​​​​​​​

   NOTEIKUMI
   Rīgā

   Dokumenta datums ir pēdējā
   pievienotā droša elektroniskā 
   paraksta un tā laika zīmoga datums                                                                            Nr. 1.5-1.1/11


   XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
   tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus noteikumi


   Izdoti saskaņā ar 
   Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
   72.panta pirmās daļas 2.punktu


   I.    Noteikumos lietotie termini


   1.    Anketa – Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv pieejama elektroniskā pieteikuma forma  dalībai Gadatirgū.
   2.    Aproce – attiecīgi marķēta papīra vai auduma aproce, kas dod tās turētājam tiesības iekļūt ierobežotajās Svētku norises vietās.
   3.    Caurlaide – Rīkotāja izdota caurlaide Dalībnieka transportlīdzekļa iebraukšanai Svētku un/vai Gadatirgus norises teritorijā.
   4.    Dalības maksa – maksa, kuru Pretendents maksā par savu dalību Gadatirgū un kura ir norādīta Līgumā, ņemot vērā Dalībnieka izvēlēto tirdzniecības vietas atrašanās vietu, tirdzniecības laiku, tirdzniecības vietas izmēru.
   5.    Dalībnieks – Pretendents, ar kuru ir noslēgts līgums par dalību Gadatirgū. 
   6.    Darbinieks – Dalībnieka piesaistīta fiziska persona, kas piedalās Gadatirgū un nodarbojas ar tirdzniecību Dalībnieka vārdā un uzdevumā vai pats Dalībnieks – fiziska persona.
   7.    Ekspertu komisija – ar Rīkotāja rīkojumu izveidota amata meistaru lietišķās mākslas studiju un mūsdienu dizaina tirgus dalībnieku atlases komisija.
   8.    Gadatirgus – Svētku tautas lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un mūsdienu Latvijas dizaina produkcijas un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus, kas norisināsies dažādās vietās Rīgas pilsētā, no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam.
   9.    Gadatirgus koncepcija – Noteikumu 1.pielikumā pievienotā Gadatirgus koncepcija, kas skaidro un apraksta Gadatirgus ieceri un būtību.  
   10.    Izstrādājumi/Izstrādājums – jebkādi izstrādājumi, darinājumi, produkti, ko Pretendents piedāvā tirgot vai Dalībnieks tirgo Gadatirgū, kas ir norādīti Anketā, ko akceptējusi Ekspertu komisija un par kuru tirgošanu noslēgts Līgums.
   11.    Līgums – starp Rīkotāju un Pretendentu noslēgts līgums par dalību Gadatirgū.
   12.    Noteikumi – šie XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu  un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus noteikumi.
   13.    Pretendents – fiziska vai juridiska persona, kas piesakās dalībai Gadatirgū.
   14.    Rīkotājs – Gadatirgus un Svētku rīkotājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000042963, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050.
   15.    Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas norisināsies Rīgā, no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam.


   II.    Vispārīgie noteikumi


   16.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīkotājs organizē Pretendentu pieteikšanos un atlasi, līgumu noslēgšanu, kā arī Gadatirgus norises kārtību.
   17.    Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Noteikumiem ir Rīkotāja Svētku amatnieku gadatirgus organizatore Kristīne Lūsiņa, tālrunis 22435388, e-pasts: amatnieki@dziesmusvetki.lv; 
   18.    Noteikumi un paziņojums par iespēju pieteikties dalībai Gadatirgū, tiek ievietots Rīkotāja tīmekļvietnēs: www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
   19.    Pretendentam ir pienākums iepazīties ar šādiem Rīkotāja apstiprinātiem dokumentiem, kas pieejami Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv: 
   19.1.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi ;
   19.2.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu apstrādes drošības noteikumi 
   19.3.    XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi.
   20.    Dalībniekam ir pienākums nodrošināt Darbinieka un citu personu, kas veic jebkādas darbības Gadatirgus ietvaros Dalībnieka vārdā un labā, iepazīstināšanu ar Noteikumiem, Noteikumu 19. punkta apakšpunktos norādītajiem Rīkotāja noteikumiem un tajos ietverto noteikumu ievērošanu no Darbinieku puses.


   III.    Ekspertu komisija, tās tiesības un pienākumi


   21.    Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar Noteikumiem.
   22.    Ekspertu komisija sastāv no 5 (pieciem) komisijas locekļiem. 
   23.    Ekspertu komisijas darbu vada Ekspertu komisijas vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā - viens no komisijas locekļiem. Ekspertu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Ekspertu komisijas sēdē piedalās vismaz 3 (trīs) Ekspertu komisijas locekļi.
   24.    Ekspertu komisijas locekļi lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Ekspertu komisijas loceklim ir viena balss.
   25.    Ekspertu komisijai ir tiesības pagarināt pieteikšanās termiņu dalībai Gadatirgū, ja Noteikumu 29. punktā norādītajā termiņā dalībai Gadatirgū nav pieteicies pietiekams Pretendentu skaits.
   26.    Ekspertu komisijas locekļi saņem atalgojumu par darbu Ekspertu komisijā.
   27.    Ekspertu komisijas locekļi pieņem lēmumus, ievērojot ētikas un sabiedrībā vispārpieņemtās normas, kā arī atturas no lēmuma pieņemšanas, ja konstatēts interešu konflikts, par ko nekavējoties informē Rīkotāju.


   IV.    Prasības Pretendentam un pieteikšanās dalībai Gadatirgū


   28.    Lai pietiektos dalībai Gadatirgū, Pretendentam jāatbilst šādām prasībām: 
   28.1.    Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā un tirgo amatniecības, lietišķās mākslas, tautas daiļamatu darinājumus, izstrādājumus, kuri ir atbilstoši Gadatirgus koncepcijai;
   28.2.    Izstrādājums ir Pretendenta  radīts/darināts/ražots/izgatavots.
   29.    Pretendents dalību Gadatirgū piesaka, līdz 2023. gada 14. aprīlim (ieskaitot) aizpildot un iesniedzot Anketu un tai pievienojamos dokumentus (Pretendenta tirdzniecības vietas vizuālo attēlojumu un meistara veidoto darbu attēlojumu, līdz 5 attēliem) Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv.


   V.    Atlases kārtība


   30.    Pretendentu atlase notiek vienā kārtā.
   31.    Ekspertu komisija izvērtē Pretendenta iesniegto Anketu pēc Pretendentu pieteikšanās dalībai Gadatirgū secības (Anketas aizpildīšanas laika), atbilstoši šādiem kritērijiem:
   31.1.    atbilstoši Noteikumiem aizpildīta Anketa;
   31.2.    Pretendenta tirdzniecības vietas vizuālā attēlojuma atbilstība Gadatirgus koncepcijai;
   31.3.    Izstrādājums izgatavots, ievērojot latviskās prasmju tradīcijas, atbilst Gadatirgus koncepcijai;
   31.4.    Izstrādājuma tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte, unikalitāte;
   31.5.    Izstrādājumā izmantoto materiālu izvēle, noformējuma kvalitāte;
   31.6.    Izstrādājumā apvienotas tradīcijas un inovatīvas idejas, formas un materiālu saskaņa;
   31.7.    Izstrādājums ir meistarīgi atdarināts etnogrāfiskais vai arheoloģiskais priekšmets.
   32.    Ja Ekspertu komisijas ieskatā lēmuma pieņemšanai nepieciešami papildus dokumenti vai informācija, vai Izstrādājuma paraugi, tai ir tiesības pieprasīt Pretendentam tos iesniegt, norādot termiņu un formu (elektroniski, klātienē).
   33.    Ekspertu komisija lēmumu par Pretendenta dalību Gadatirgū pieņem līdz 2023. gada 28. aprīlim, un rakstiski informē par to Pretendentu, nosūtot informāciju uz Anketā norādīto Pretendenta elektroniskā pasta adresi.
   34.    Ekspertu komisija noraida Pretendenta pieteikumu dalībai Gadatirgū, ja:
   34.1.    Anketa nav aizpildīta atbilstoši Noteikumu prasībām;
   34.2.    Anketai nav pievienoti dokumenti -  Pretendenta tirdzniecības vietas vizuālais attēlojums un meistara veidoto darbu attēlojums;
   34.3.    Pretendents Ekspertu komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis Izstrādājumu un/vai Ekspertu komisijas pieprasītos dokumentus, informāciju un/vai Izstrādājuma paraugus;
   34.4.    Izstrādājums neatbilst Gadatirgus koncepcijai;
   34.5.    Izstrādājums (preču grupa, kurā tas ietilpst), tā veids Ekspertu komisijas ieskatā ir pārstāvēts pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu Gadatirgū pieejamo Izstrādājumu dažādību;
   34.6.    ievērojot Gadatirgus tirdzniecības vietu skaitu un Noteikumu 31. punktā norādīto, ir atlasīts pietiekams Pretendentu skaits un Rīkotājam vairs nav iespēju nodrošināt Pretendentam tirdzniecības vietu Gadatirgū.


   VI.    Līguma sagatavošana un slēgšana 


   35.    Pretendentam, kurš ir izturējis atlasi, uz tā Anketā norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts tehniskās informācijas pieprasījums (turpmāk – pieprasījums), kuru Pretendentam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. maijam aizpildīt un elektroniski iesniegt Rīkotājam  Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv. Pieprasījumā Pretendents norāda nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu (kW) dienā, par katru dalības dienu katrai tirdzniecības vietai, katra Darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, nodarbinātības laiku Gadatirgū, tālruņa numuru un citu Rīkotāja pieprasītu informāciju, kas nepieciešama Līguma sagatavošanai noslēgšanai.
   36.    Ja Pretendents 35. punktā norādītajā termiņā ir iesniedzis aizpildītu pieprasījumu Rīkotājam, tas tiek uzaicināts noslēgt Līgumu, nosūtot Līgumu Pretendentam elektroniski uz Anketā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja Pretendents termiņā aizpildītu pieprasījumu neiesniedz, uzskatāms, ka tas atteicies no tiesībām slēgt Līgumu.
   37.    Kopā ar Līgumu, Pretendentam tiek nosūtīts rēķins par dalību Gadatirgū.
   38.    Pretendents, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam:
   38.1.    paraksta Līgumu;
   38.2.    veic rēķina par dalību Gadatirgū apmaksu. 
   39.    Līguma parakstīšana:
   39.1.    ar drošu elektronisko parakstu -  Rīkotājs Noteikumu 36. punktā noteiktā kārtībā, nosūta Pretendentam no Rīkotāja puses ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Līgumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Rīkotājam Noteikumu 38. punktā norādītajā termiņā;
   39.2.    papīra formātā – Pretendents, laikā no 2023. gada 15. maijam līdz  Noteikumu 38. punktā norādītajam termiņam paraksta Līgumu klātienē, Rīkotāja adresē Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4. stāvā, Rīgā, ierašanās laiku vismaz vienu darba dienu iepriekš saskaņojot ar Svētku amatnieku gadatirgus organizatori Kristīni Lūsiņu, tālrunis 22435388, e-pasts: amatnieki@dziesmusvetki.lv.
   40.    Pretendents kļūst par Dalībnieku pēc tam, kad ir izpildījis Noteikumu 38. punkta nosacījumus termiņā. Ja Pretendents tos neizpilda, ar nākamo darba dienu pēc termiņa notecējuma tas zaudē tiesības uz dalību Gadatirgū un Līgums, ja tas bijis noslēgts, uzskatāms par spēkā neesošu. Ja Pretendents ir veicis rēķina par dalību Gadatirgū apmaksu, Rīkotājs atmaksā samaksāto maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pretendenta iesnieguma par atmaksu saņemšanas dienas, veicot maksājumu uz Pretendenta iesniegumā norādīto norēķinu kontu. 


   VII.    Dalības maksa un norēķinu kārtība.


   41.    Dalības maksa ir noteikta: 


   Norises vieta

   Tirgotāja
   veids

   Tirdzniecības vietu skaits (plānots)

   Norises dienas


   Tirdzniecības vietas izmēri

   Cena par periodu

   EUR bez PVN

   Cena EUR ar PVN

   Vērmanes dārzs

   Amata meistari

   270

   8

   telts 3 x3 m

   800.00

   968.00

   Vērmanes dārzs

   Amata meistari

   8

   telts 3 x3 m

   un 3x3 m vieta

   1200.00

   1452.00

   Vērmanes dārzs

   Tautas lietišķās mākslas studija


   8

   telts 3 x3 m


   560.00

   677.60

   Vērmanes dārzs

   Tautas lietišķās

    mākslas studija

   8

   telts 3 x3 m

   un 3x3 m vieta

   960.00

   1161.60

   Esplanāde

   Dizaina tirgus

   80

   7

   telts 3 x3 m


   700.00

   847.00

   Esplanāde

   Dizaina tirgus

   7

   telts 3 x3 m

   un 3x3 m vieta

   1050.00

   1270.50

   Daugavas stadions

   Amata meistari

   10

   3

   telts 3 x3 m


   300.00

   363.00

   Mežaparka Lielā estrāde


   78

   4

   Tirdzniecības lete

   2x 0,76 m

   400.00

   484.00

   42.    Samaksu Dalībnieks veic ar pārskaitījumu, saskaņā ar Rīkotāja nosūtīto rēķinu, tajā norādītajā apmērā un termiņā.
   43.    Visi maksājumi tiks uzskatīti par samaksātiem ar dienu, kad tie saņemti Rīkotāja norēķinu kontā Valsts kasē.


   VIII.    Gadatirgus norises laiki un vietas


   Vieta

   Datums*

   Ekspozīcijas iekārtošana*

   Gadatirgus norise*

   Ekspozīcijas demontāža un izvešana*

   Vērmanes dārzs

   01.07.2023.

   10.00 – 18.00

   x

   x

   02.07.2023. – 09.07.2023.

   x

   10.00.-22.00.

   x

   09.07.2023.– 10.07.2023.

   x

   x

   22.00.-03.00.

   Esplanāde

   03.07.2023.               

   06.00 – 11.00

   x

   x

   03.07.2023. – 09.07.2023

   x

   10.00.-22.00.

   x

   09.07.2023.– 10.07.2023.

   x

   x

   22.00.-03.00.

   Daugavas stadions

   02.07.2023

   07.00 – 21.00

   x

   x

   03.07.2023-

   05.07.2023

   x

   12.00 – 20.00

   x

   06.07.2023.-

   07.07.2023.

   08.07.2023. 09.07.2023.

   x

   12.00 – 00.00

   10.00 – 00.00

   20.00 – 02.00

   x

   09.07.2023.

   x

   x

   06.30.-22.00.

   Mežaparka Lielā estrāde

   04.07.2023.

   10.00 – 14.00

   x

   x

   05.07.2023.

   06.07.2023

   08.07.2023.

   x

   16.00 - 01.00.

   x

   09.07.2023.-

   10.07.2023.

   x

   16.00 - 02.00.

   x

   10.07.2023.

   x

   x

   12.00.-22.00.


   * Datums un laiki var tikt mainīti un precizēti. Precīzs datums un laiki tiks norādīti Līgumā vai tā pielikumā.


   IX.    Gadatirgus norises kārtība


   44.    Lai saglabātu Gadatirgus vienoto raksturu, Dalībnieks ievēro turpmāko:
   44.1.    Darbinieks ģērbjas Gadatirgus koncepcijai atbilstošā tērpā;
   44.2.    Dalībnieks tirdzniecības vietas noformējumā pēc iespējas izmanto dabīgos materiālus;
   44.3.    ja tirdzniecības vietas pārsegšanai tiek izmantots materiāls, ko neizsniedz Rīkotājs (piemēram, telts, nojume), tam jābūt baltā krāsā;
   44.4.    Dalībnieks neizvieto savu reklāmu ārpus savas tirdzniecības vietas;
   44.5.    Izstrādājumu iepakojumam Dalībnieks izmanto videi draudzīgus un dabīgus materiālus - papīra, koka, auduma iesaiņojumus;
   44.6.    cenrāži tiek noformēti atbilstoši Gadatirgus tematikai.
   45.    Dalībnieks tirdzniecības vietā sniedz Gadatirgus apmeklētājiem rakstisku informāciju par sevi un Izstrādājuma raksturojumu latviešu valodā. Rīkotājs aicina informāciju nodrošināt angļu un citās svešvalodās.
   46.    Gadatirgus laikā transporta kustība atļauta tikai atbilstoši Caurlaidēs norādītajiem noteikumiem un transporta kustības laikiem atsevišķos Gadatirgus norises vietu sektoros, saskaņā ar Rīkotāja norādījumiem. Caurlaidei ir jāatrodas redzamā vietā aiz automašīnas priekšējā stikla visu iekārtošanas un demontāžas darbu laikā, kā arī Gadatirgus norises laikā. 
   47.    Gadatirgus laikā Dalībnieka un/vai Darbinieka transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Gadatirgus norises vietā vai tirdzniecības vietā. Transportlīdzeklis var tikt novietots Rīkotāja norādītā vietā, ja Rīkotājs nodrošina autostāvvietu.


   X.    Tiesības un pienākumi


   48.    Rīkotājs:
   48.1.    izveido Gadatirgus tirdzniecības vietas Gadatirgus norises vietās;
   48.2.    nosaka Dalībnieka Gadatirgus tirdzniecības vietu Gadatirgus norises vietās;
   48.3.    nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka tirdzniecības vietas atrašanās vietu Gadatirgus norises vietās kā arī ekspozīcijas ievešanas, tirdzniecības un demontāžas/ekspozīcijas izvešanas laikus;
   48.4.    nodrošina Gadatirgus norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu;
   48.5.    ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, atlīdzību;
   48.6.    ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja to saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Gadatirgus koncepciju;
   48.7.    ir tiesīgs aizliegt tirgot tādus izstrādājumus, kas nav tikuši norādīti Anketā un kuru tirdzniecībai Ekspertu komisija nav pieņēmusi pozitīvu lēmumu;
   48.8.    ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam veikt tirdzniecību Gadatirgū, ja Rīkotājs konstatē, ka Izstrādājums neatbilst Anketā norādītajam vai Ekspertu komisijai iesniegtajam Izstrādājumam, vai Dalībnieks pārkāpj Noteikumu prasības;
   48.9.    neatbild par Dalībnieka Izstrādājumu un jebkādu citu mantisko vērtību drošību Gadatirgus norises vietās;
   48.10.    nodrošina vispārējo kārtību Gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku, Darbinieku vai trešo personu vainas dēļ radītiem zaudējumiem;
   48.11.    nodrošina Dalībnieku ar elektropadevi Gadatirgus norises laikā par atsevišķu samaksu, saskaņā ar Dalībnieka aizpildīto un iesniegto pieprasījumu un Līguma noteikumiem.
   49.    Dalībnieks:
   49.1.    ir tiesīgs izmantot Gadatirgus tirdzniecības vietu atbilstoši šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
   49.2.    ir tiesīgs reklamēt savu dalību Gadatirgū dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos;
   49.3.    ir tiesīgs veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu Gadatirgus laikā vienīgi iepriekš saskaņojot ar Rīkotāju;
   49.4.    atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vai tā Darbinieka vainas dēļ;
   49.5.    veic visus maksājumus, kas paredzēti Noteikumos un Līgumā (tostarp apmaksā izdevumus par elektroenerģiju);
   49.6.    rūpējas par tirdzniecības vietu un nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
   49.7.    ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu, COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas aktuālo noteikumu ievērošanu;
   49.8.    nodrošina pie tirdzniecības vietas redzamā vietā normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami, lai veiktu tirdzniecību, izvietošanu;
   49.9.    organizējot tirdzniecību, tirdzniecības vietā nodrošina labi redzamā vietā izvietotas Izstrādājumu cenas, cenas par vienību un sortimentu;
   49.10.    nodrošina šādu noteikumu ievērošanu:
   49.10.1.    atkritumus novietot Rīkotāja uzstādītos atkritumu konteineros;
   49.10.2.    nodrošināt Izstrādājumu iepakojuma, marķējuma un garantijas saistības atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
   49.10.3.    Izstrādājuma tirdzniecību saskaņot ar visām valsts iestādēm, ja šāda saskaņošana ir veicama;
   49.10.4.    ievērot mazumtirdzniecības noteikumus un citus tirdzniecību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos;
   49.10.5.    nodrošināt individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu no Darbinieku puses, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   49.11.    ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši Gadatirgus koncepcijai un Rīkotāja norādījumiem;
   49.12.    nav tiesīgs tirdzniecības vietā smēķēt, atskaņot mūziku vai citādi trokšņot;
   49.13.    nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Gadatirgus norises beigām, izņemot, tādu iemeslu dēļ, ko par attaisnojošiem atzinis Rīkotājs, un vienlaikus ir saņemta Rīkotāja rakstiska atļauja;
   49.14.    apņemas ievērot Noteikumu nosacījumus un citus saistošos normatīvos aktus;
   49.15.    nav tiesīgs tirdzniecības vietā izvietot tirdzniecībai ar Rīkotāju nesaskaņotus Izstrādājumus;
   49.16.    nodrošina savas tirdzniecības vietas Gadatirgū aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ciktāl to nenodrošina Rīkotājs;
   50.    Darbinieks ir Dalībnieka tirdzniecības vietā no Gadatirgus atvēršanas brīža līdz brīdim, kad Gadatirgus tiek slēgts un nodots apsardzei.
   51.    Montāžas un demontāžas periodā, kamēr tirdzniecības vietā atrodas Dalībnieka īpašums, tur atrodas arī Darbinieks.
   52.    Katram Darbiniekam, ieejot Svētku norises teritorijā, ap roku jābūt uzliktai Aprocei.


   XI.    Atbildība


   53.    Ja Dalībnieks neierodas Gadatirgū un kavējums ilgst vairāk kā divas stundas no Dalībniekam pielīgtā tirdzniecības laika sākuma, Rīkotājam ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma un izmantot Dalībniekam pielīgto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem. Dalības maksa tiek paturēta kā līgumsods par saistību neizpildi un netiek atmaksāta. 
   54.    Ja Dalībnieks Gadatirgus norises laikā ierīko vai demontē tirdzniecības vietu patvaļīgi vai maina savu tirdzniecības vietas atrašanās vietu bez saskaņošanas ar Rīkotāju, vai tirgo tādus Izstrādājumus, kas nav saskaņoti ar Rīkotāju, Rīkotājs Dalībnieka rīcību fiksē aktā, kuru paraksta Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan Dalībnieks. Dalībniekam var tikt piemērots līgumsods Līguma summas apmērā un Līgums no Rīkotāja puses var nekavējoties  tikt izbeigts vienpusējā kārtā.
   55.    Dalībnieks uzņemas atbildību par personām, kuras Dalībnieka vārdā vai labā veic jebkādas darbības Dalībnieka tirdzniecības vietā. 


   XII.     Fiziskas personas datu apstrāde


   56.    Personas datu pārzinis ir Rīkotājs. 
   57.    Personas datu apstrādes mērķis – Gadatirgus norises nodrošināšana, Līguma sagatavošana un noslēgšana.
   58.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms juridisks pienākums. 
   59.    Personu dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams Noteikumos noteikto mērķu un Rīkotāja saistošo normatīvo aktu prasību izpildei.
   60.    Personas tiesības:
   60.1.    pieprasīt informāciju par saviem Rīkotāja rīcībā esošajiem personas datiem;
   60.2.    pieprasīt Rīkotājam savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz tiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi tiktāl, cik tas ir objektīvi iespējams un nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem;
   60.3.    iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
   61.    Personas datu apstrādes ietvaros Rīkotājs nodrošina:
   61.1.    informācijas sniegšanu personai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 13. pantu;
   61.2.    tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošības un aizsardzības nodrošināšanai;
   61.3.    iespēju personai labot, dzēst tās sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
   62.    Rīkotājs apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot personai par tās datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku personas tiesībām un brīvībām.
   63.    Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz personas tiesībām un brīvībām datu aizsardzības jomā, Rīkotājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.
   64.    Aizpildot un iesniedzot Anketu, Pretendents piekrīt Noteikumos noteiktajai kārtībai un personu datu nodošanai Rīkotājam.


   XIII.    Nobeiguma noteikumi


   65.    Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus Noteikumos. Noteikumu grozījumi vai Noteikumu konsolidētā redakcija tiek ievietota Rīkotāja tīmekļvietnē www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
   66.    Pretendenti, Dalībnieki un Darbinieki ievēro Noteikumu prasības.
   67.    Citas saistības, kas nav atrunātas Noteikumos, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
   68.    Visas domstarpības un strīdi, kas var rasties Noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja neizdodas tos atrisināt, tad strīdi un domstarpības risināmas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

       

   Direktore             (* paraksts)                Signe Pujāte


   * Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

   Dž.Kota      (+371) 29273131
   Dzoanna.Kota@lnkc.gov.lv


   ____________________________________________________________________________________


   1.pielikums 
   XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
   tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un 
   amata prasmju demonstrējumu gadatirgus noteikumiem


   XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 
   tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus koncepcija


   Amata meistaru darinājumu gadatirgus
   Tirgošanās / amatu demonstrējumi / līksmība / danči
   2.–9. jūlijs, Vērmanes dārzs, Esplanāde, Mežaparkā Lielā estrāde un Daugavas stadions.


   Turot godā Dziesmu un deju svētku vērtības (tradīcija, līdzdarbība, turpinājums), amata meistaru darinājumu gadatirgus virsuzdevums ir latviešu tautas lietišķās mākslas popularizēšana, tradicionālo amata prasmju saglabāšana un tālāknodošana.  


   Amata meistaru darinājumu gadatirgum konceptuāli ir 2 daļas – mūsdienu Latvijas dizaina gadatirgus Esplanādē un lietišķās mākslas gadatirgus Vērmanes dārzā.


   Mūsdienu Latvijas Dizaina gadatirgus Esplanādē galvenais mērķis - palīdzēt izprast Latvijas dizaina situāciju un popularizēt vietējo dizaineru izstrādātās lietas (apģērbus, aksesuārus, mākslas priekšmetus, u.c.), kuru veidošanas principi sakņojas tradicionālajā amatniecībā, apvienojumā ar laikmetīgu pasaules skatījumu un inovatīvu izpildījumu. Dizains kā kultūras vērtība, kas atspoguļo laikmeta tendences formā, krāsā un faktūrā. 


   Latviešu tautas lietišķās mākslas pamats ir tautas tradīciju, amatniecības un mākslas mijiedarbība. Lietišķās mākslas gadatirgus apmeklētājiem Vērmanes dārzā būs iespēja tikt pie Latvijā audzētām un radītām lietām, gūt priekšstatu par kopīgām un dažādos novados lokālām kultūras vērtībām un to, kā vēsturiskās tradīcijas tiek pārmantotas un pielāgotas laikmetam, kurā dzīvojam. Līdz ar tirgošanos, amatnieki aicināti rīkot paraugdemonstrējumus un meistardarbnīcas. Tirgus apmeklētāju balsojumā tiks noteikts “Svētku meistara” titula ieguvējs, kopības garu uzturēs tirgotāju suminājumi un sasaukšanās.


   Vēsturiski par līksmu atmosfēru tirgus laukumos rūpējās muzikanti, ceļojoša cirka mākslinieki un aktieri. Vērmanes dārzā šo tradīciju turpinās lauku kapelas, dziesminieki, amatieru teātri, mazākumtautību un diasporas kolektīvi, kā arī diksilenda un leijerkastnieka muzicēšana. Sveicot tuvumā esošā Rīgas cirka atdzimšanu, mazos un lielos apmeklētājus izklaidēs spēkavīrs un žonglieri.


   Atsevišķas amatmeistaru darinājumu un mūsdienu Latvijas dizaina ražotāju vietas tiks izveidotas arī pasākuma norises vietās – Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā. 

   Kopā būšana – kopā jušana!

  Powered by Mitto.me