Semināra/ apmācības/ konsultācijas/ cita pasākuma (darbības) nosaukums
 • Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr.4.1.2.6/1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”

 • Svarīgi!


  Lūdzam pārliecināties, vai, aizpildot "Dalībnieku reģistrācijas karti", Jūs esat precīzi norādījis vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu, pretējā gadījumā Jūs nevarēs reģistrēt mācībām.


  Piereģistrējot "Dalībnieku reģistrācijas karti", 5 minūšu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu obligāti ir jāatnāk informācijai par reģistrēšanos mācībām. Ja Jūs to neesiet saņēmis, tad lūdzam sazināties ar mācību organizētājiem.


  Uzmanību! 


  Logs "Mācību programmas nosaukums *" ir obligāti aizpildāmais lauks. Vēršam uzmanību, ja tajā nav redzamas Jūs interesējošās mācības, tas nozīmē, ka visas grupas ir pilnas, un pieteikties vairs nav iespējams. 

  Par turpmākajām plānotajām mācībām aicinām sazināties ar mācību organizētājiem, vai sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.talakizglitiba.lv.

 • DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS KARTE
 • Mācību nosaukumsDatumsMērķauditorijaMācību vietaDalībnieku skaits grupā 
  Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments 1.08.2024 plkst.9:00 01.08.2024Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošie, ārstniecības atbalsta personas, citas ārstniecības personas, māsas palīgsAttālināti, Zoom platformā21
  Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments 8.08.2024 plkst.9:00 08.08.2024Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošie, ārstniecības atbalsta personas, citas ārstniecības personas, māsas palīgsAttālināti, Zoom platformā29
  “Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām” 28. un 30.08.202428.,30.08.2024Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists, māsas palīgsAttālināti, Zoom platformā20
 • Personas datu apstrādes mērķis: Sniegtā informācija un apmācību laikā veiktā foto/video fiksācija nepieciešama Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.1.2.6/1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personāmkvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildes noteikšanai, t.sk., projekta darbības analīzes, kā arī ziņojumu un pārskatu sagatavošanai, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par apmācībām (cita starpā – publiskojot apmācību laikā uzņemtos foto/video materiālus Veselības ministrijas (VM) uzturētajās interneta vietnēs), mērķauditorijas dalībnieku datu uzkrāšanu un salīdzināšanas iespējas ar ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģistriem un resertificējošo institūciju datubāzēm un izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs saskaņā ar Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktiem

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  Datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana finansējuma saņēmējam, t.i., Veselības ministrijai (turpmāk – VM), noteikta 2023. gada 19. decembra noteikumu Nr.803 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību" īstenošanas noteikumi” 40.punktā un tiek pamatota 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 9.panta 2.punkta “g” apakšpunktā.

  Informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta “e” apakšpunktu.


  Personas datu apstrādes pārzinis ir VM.


  1 Bezdarbnieki – kas pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem ir ieguvušas bezdarbnieka statusu.

  2 Ilgstošie bezdarbnieki –  personas, kas atrodas NVA uzskaitē un nepārtrauktā bezdarba periodā vismaz gadu (12 mēnešus un ilgāk).

  3 Neaktīvas personas – ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (personas) neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, kuras jaunākas par darbspējas vecumu un kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātiem iedzīvotājiem, ne pie darba meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošas personas ar invaliditāti, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu, nestrādājošie pensionāri, personas, kas zaudējušas cerības atrast darbu, personas, kas nevar strādāt ģimenes apstākļu dēļ, u. c.).

  4 Trešo valstu valstspiederīgie – personas, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, tostarp bezvalstnieki un personas bez noteiktas valstspiederības.

  5 Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi – personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.

  6 Minoritātes (tostarp atstumtas kopienas, piemēram, romi) – dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši likuma “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību2. pantam nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā un sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.

  7 Bezpajumtniecības un mājokļa trūkuma kategorijas:

   • būt bez pajumtes (dzīvo uz ielas);

  • būt bez mājokļa (nodrošināta pajumte patversmēs, dzīve institūcijās mājokļu trūkuma dēļ, dzīvo pagaidu mitekļos u.tml.);

  • dzīvot nedrošā mājoklī (nedroši sadzīves apstākļi, risks tikt izliktam no mājokļa, vardarbība u.tml.);

  • dzīvot nepiemērotā mājoklī (pārapdzīvotība, nelegālas dzīvošanas vietas u.tml.).

  Personas, kuras visbiežāk skar bezpajumtniecība un atstumtība mājokļa pieejamības jomā:

  • personas bez noteiktas dzīvesvietas;

  • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

  • no vardarbības cietušas personas; personas ar garīga rakstura traucējumiem;

  • personas ar invaliditāti;

  • personas pēc ieslodzījuma;

  • starptautiskās aizsardzības saņēmēji, patvēruma meklētāji, bēgļi;

  • trūcīgi un maznodrošināti vientuļie pensionāri;

  • romi;

  • iedzīvotāji ar vidēji zemiem ienākumiem (kuri nav trūcīgi vai maznodrošināti).Datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes mērķis:
Sniegtā informācija un apmācību laikā veiktā foto/video fiksācija nepieciešama Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildes noteikšanai, t.sk., projekta darbības analīzes, kā arī ziņojumu un pārskatu sagatavošanai, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par apmācībām (cita starpā – publiskojot apmācību laikā uzņemtos foto/video materiālus Veselības ministrijas (VM) uzturētajās interneta vietnēs), mērķauditorijas dalībnieku datu uzkrāšanu un salīdzināšanas iespējas ar ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģistriem un resertificējošo institūciju datubāzēm un izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs saskaņā ar Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktiem

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
Datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana finansējuma saņēmējam, t.i., Veselības ministrijai (turpmāk – VM), noteikta Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumu Nr.718 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi”” 36.punktā un tiek pamatota 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 9.panta 2.punkta “g” apakšpunktā.
Informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta “e” apakšpunktu.
Personas datu apstrādes pārzinis ir VM.