Izglītības iestādes
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

Līguma noteikumi

Biedrības ”Tehniskās izglītības un jaunrades skola” apmācību līguma noteikumi robotikas un tehnoloģiju pulciņam “Tehnoprātnieks”

1. Izpildītāja pienākumi un tiesības

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Bērna apmācību dalībniekiem vecuma grupās no 5 līdz 9 gadiem, kas ietver nodarbības grupā no 35 min. līdz 40 min. garumā, 4 reizes mēnesī, saskaņā ar Izpildītāja sertificētu nodarbību programmu “Programmēšana un konstruēšana mazajiem”.
1.2. Izpildītājs nodrošina Bērnam mācību procesu ar pasniedzējiem grupā no 8 - 14 bērniem.
1.3. Izpildītājs nodrošina apmācībai atbilstošas telpas un nepieciešamo aprīkojumu.
1.4. Izpildītājs nodrošina nodarbību organizēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
1.5. Attaisnojošu iemeslu dēļ (pasniedzēja slimība, nelaimes gadījums, u.tml.), Izpildītājam ir tiesības pārcelt nodarbību laikus vai atcelt nodarbību, par to iespējami savlaicīgi informējot Pasūtītāju. Šādā gadījumā Izpildītājs attiecīgi samazina mēneša maksu par nenotikušo nodarbību.
1.6. Ja apmācību grupā minimālais apmācāmo bērnu skaits kļūst mazāks par astoņi, tad Izpildītājam ir tiesības pārcelt apmācību sākumu vai atcelt apmācību grupu un vienpusēji pārtraukt līgumu, par to Pasūtītāju iepriekš iespējami savlaicīgi informējot.

2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

2.1. Apstiprinot šo līgumu Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka Bērns apmeklēs nodarbības un bez attaisnojoša iemesla tās nekavēs.
2.2. Ja Bērns nejauši sabojā Izpildītāja nodarbībās izmantotos materiālus vai iekārtas, tad materiāla atbildība Pasūtītājam neiestājas, izņemot, ja Bērns tīši nodara zaudējumus.
2.3. Ja Bērns neattaisnoti kavē nodarbības, pārrēķins par kavējumu netiek veikts.
2.4. Pilns mēneša apmeklējums skaitās, ja Bērns ir apmeklējis 75% no mēneša apmeklējuma grafika (vismaz 3 nodarbības).
2.5. Ja Bērns attaisnoti (slimība) kavē nodarbības, pārrēķins tiek veikts tikai tad, ja slimības dēļ kavēti vairāk nekā 50% mēneša nodarbību. Par kavējumu Pasūtītājs nosuta ārsta zīmes kopija uz e-pastu info@inovacijuskola.lv, līdz nākamā mēneša 1. datumam vai tā sekojošai darba dienai, pretējā gadījumā pārrēķins netiek veikts.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Izpildītāja noteiktā mēneša maksa par apmācībām un mācību materiāliem saskaņā ar līgumu ir 34.00 (trīsdesmit četri eiro un 00 centi) mēnesī, ko Pasūtītājs maksā kā pēcapmaksas rēķinu, saskaņā ar Izpildītāja piestādītu rēķinu.
3.2. Pasūtītājs veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāru dienu laika no rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas dienas. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķini tiek sūtīti elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pastu. Ja Pasūtītājs tehnisku iemeslu dēļ nav saņēmies rēķinu līdz mēneša piektajam datumam, tam par to jāpaziņo Izpildītājam 2 darba dienu laikā.
3.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, tad Izpildītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu pārtraukt līgumu.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā kad Pasūtītājs reģistrācijā apstiprina ka apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt līguma noteikumiem vai Izpildītājam saņemot pirmo maksājumu no Pasūtītāja.
4.2. Ja Pasūtītājs ārkārtēju apstākļu dēļ nevar turpināt nodarbības pēc saskaņotā grafika, Pasūtītājs par to nekavējoties rakstiski informē Izpildītāju un puses 10 dienu laikā noslēdz vienošanās par jaunu nodarbību grafiku. Ja puses nevienojas par jaunu nodarbību grafiku, tad līgums uzskatāms par pārtrauktu un puses veic savstarpēju norēķinu proporcionāli apmaksātajām, bet atceltajām nodarbībām.
4.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja paredzēt, novērst un par kuru rašanos tā nenes atbildību, kā arī ja tiek grozīti normatīvie akti, kas liedz pusēm izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
4.4. Visi līguma grozījumi, izmaiņas un papildinājumi ir jāsastāda rakstiski, kuri, pusēm parakstot, kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Pakalpojuma sniedzējs:
"Tehniskās izglītības un jaunrades skola"
Reģ. nr.: 40008252375
Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija
info@inovacijuskola.lv