Reģistrācija
 • 2024.gada vasaras dienas nometne

  "Piedzīvo vasaru ar robotiku un Lego" 

  Nometnes maksa: 225,- EUR

 • VISPĀRĒJĀS ZIŅAS PAR NOMETNES DALĪBNIEKU
 • ZIŅAS PAR VECĀKIEM
 • SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR NOMETNES DALĪBNIEKU
 • Lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē, kā arī, lai uzlabotu pedagogu darbu, lūdzam sniegt šādu informāciju:

 • NOMETNES IZVĒLE
 • Maksātāja informācija
 • Kopā avanss: 0.00 €

NOMETNES LĪGUMA NOTEIKUMI

LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS NOMETNĒM 2024

 

 1. SIA “International School of Innovations” (Starptautiskā Inovāciju skola) turpmāk (IZPILDĪTĀJS) reģ. Nr. 40203116990, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz vasaras nometņu pakalpojumu (NOMETNE).
 2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.
 3. IZPILDĪTĀJS apņemas uzņemt DALĪBNIEKU NOMETNĒ, vecuma grupās no 5 līdz 7 gadiem, kas ietver apmācību Izglītojošo un radošo aktivitāšu nometnē telpās un ārpus telpām “Piedzīvo vasaru ar robotiku un Lego”, kas notiek 262. pirmsskolas izglītības iestādē (J. Vācieša ielā 2e, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1021 (225,- EUR). 
 4. Dalības maksa nometnē ir 225,00 EUR (divi simti divdesmit pieci eiro un nulle centi). 
 5. PASŪTĪTĀJAM jāsniedz patiesa un detalizēta informācija par DALĪBNIEKA personību un veselību, reģistrējoties aizpildot anketu.
 6. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

6.1. Informēt NOMETNES vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, u.c.), un nodrošināt DALĪBNIEKU ar tiem;

6.2. Informēt NOMETNES vadītāju par DALĪBNIEKA rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā attiecībā uz DALĪBNIEKU;

6.3. Nodrošināt DALĪBNIEKU ar visām nometnes norisei nepieciešamajām personīgajām mantām un apģērbu, saskaņā ar NOMETNES vadītāja sniegto informāciju un atbilstošās dienas laika prognozi.

6.4. Samaksāt 4.punktā norādīto nometnes Dalības maksu:

   • 50,00 EUR 10 (desmit) darba dienu laikā no avansa rēķina saņemšanas brīža, kurš tiek nosūtīts uzreiz pēc reģistrācijas. DALĪBNIEKS tiek iekļauts nometnes sarakstā pēc atbilstošās apmaksas saņemšanas. Iemaksātais avansa maksājums netiek atgriezts.
   • atlikušos 175,00 EUR apmaksāt ne vēlāk 10 (desmit) darba dienas pirms nometnes sākuma.

6.5. Gadījumā, ja pēc pilnas Dalības naudas maksas PASŪTĪTĀJS atsaka dalību nometnē Dalības maksa tiek atgriezta šādā apmērā:

   • 50% (112,50 EUR) no iemaksātās dalības maksas, ja dalība tiek atteikta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms nometnes sākuma;
   • 30% (67,50 EUR) no iemaksātās dalības maksas, ja dalība tiek atteikta vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms NOMETNES sākuma.

6.6. Atlīdzināt DALĪBNIEKA nodarītos tīšus vai aiz klajās neuzmanības veiktus materiālos zaudējumus, kas radušies NOMETNES laikā.

6.7. Katru dienu nodrošināt DALĪBNIEKA nogādāšanu līdz nometnes vietai norādītājā ierašanās laikā un vietā, un, noslēdzoties katrai dienai - nogādāt Dalībnieku no NOMETNES uz mājām, norādītajā nometnes noslēguma laikā.

6.8. Iepazīties ar nometnes iekšējās kārtības, drošības un VISC vadlīnijām, un pārrunāt tās ar DALĪBNIEKU.

 1. DALĪBNIEKA tiesības un pienākumi:

7.1. NOMETNES laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā NOMETNES programmā, veidot attiecības, kas balstītas uz cieņu un izpratni vienam pret otru - gan ar pārējiem dalībniekiem, gan vadītājiem.

7.2. Ievērot NOMETNES personāla norādījumus un drošības normas, atrodoties ūdenstilpnēs. Nometnes vadītājs drīkst nekavējoties izslēgt Dalībnieku no nometnes, ja netiek ievērotas drošības normas ūdenstilpnēs vai viņš ar savu uzvedību apdraud citu DALĪBNIEKU veselību un dzīvību neatgriežot dalības maksu.

7.3. Ievērot visus NOMETNES iekšējās kārtības, drošības un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

 1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:

8.1. Atbildēt par DALĪBNIEKA veselību, drošību un DALĪBNIEKA tiesību ievērošanu.

8.2. Informēt DALĪBNIEKA vecākus par izmaiņām DALĪBNIEKA veselības stāvoklī.

8.3. Nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā.

8.4. Nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus par sadzīves apstākļiem nometnē.

8.5. Informēt dalībnieka vecākus par nometnes saturu un tās dienas kārtību.

8.6. Īstenot NOMETNES programmu.

8.7. Nometnes vadītāji tiesīgi aizrādīt DALĪBNIEKAM, ja viņš pārkāpj kādu no iekšējās kārtības noteikumiem. Sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā DALĪBNIEKS tiek izslēgts no nometnes: par to tiek ziņots vecākiem, kuri nodrošina DALĪBNIEKA izņemšanu no nometnes (šādā gadījumā DALĪBNIEKA iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta).

8.8. Ja DALĪBNIEKAM kāda iemesla dēļ jāatstāj NOMETNE, dalības maksa atpakaļ netiek atmaksāta.

8.9. NOMETNES vadītājs neatbild par sekām, kas radušās DALĪBNIEKAM pārkāpjot nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

8.10. IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par kukaiņu kodumiem un to radītām sekām.

 1. Citi noteikumi

9.1 Līgums stājas spēkā no avansa maksājuma saņemšanas brīža un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai.

9.2 Parakstot līgumu, PASŪTĪTĀJS apstiprina, ka fotogrāfijas un īsi video, kas tiek uzņemti īstenojot nometnes programmu var tikt publicētas mājaslapā un nometnes organizētāju sociālajos portālos (piemēram, facebook, instagram) tikai, lai popularizētu nometņu aktivitātes, pasākumus, lietderīgu laika pavadīšanu un aktīvu dzīvesveidu.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA “International School of Innovations”

Reģ. nr.: 40203116990

Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija

Konta numurs: LV53UNLA005500254673

info@inovacijuskola.lv

+371 28 779 480