Reģistrācija
  • Reģistrēšanās peldēšanas nodarbībām ar hidroterapijas elementiem "NEMO"  2023./2024. mācību gadam PII "Pienenīte", Ulbrokā.


    Vienas nodarbības kopējais ilgums: 60 minūtes

    Nodarbību mēneša maksa: 60 EUR

     

  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
  •  

Līguma noteikumi

Biedrības ”Tehniskās izglītības un jaunrades skola” apmācību līguma noteikumi pulciņam  
"Peldēšana ar hidroterapijas elementiem "Nemo""


1. Izpildītāja pienākumi un tiesības

 

1.1.    Izpildītājs apņemas veikt Bērna apmācību, nodarbībās bērniem vecuma grupās no 3 līdz 7 gadiem, kas ietver nodarbības peldbaseinā ar maksimālo dziļumu 75 cm, 60 min garumā, 4 reizes mēnesī, saskaņā ar Izpildītāja nodarbību programmu “Peldēšana ar hidroterapijas elementiem “Nemo””. Apmācību vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Ulbroka.

1.2. Izpildītājs nodrošina Bērnam mācību procesu ar diviem pasniedzējiem grupā no 8 līdz 11 bērniem. 60 minūšu apmācība ietver: bērna izģērbšanu/apģērbšanu, iesildīšanās vingrojumus, tiešo saskarsmi ar ūdeni 40 minūšu garumā.
1.3. Izpildītājs nodrošina apmācībai atbilstošas telpas un nepieciešamo aprīkojumu.
1.4. Attaisnojošu iemeslu dēļ (pasniedzēja slimība, nelaimes gadījums, u.tml.) Izpildītājam ir tiesības pārcelt nodarbību laikus vai atcelt nodarbību, par to iespējami savlaicīgi informējot Pasūtītāju. Šādā gadījumā Izpildītājs attiecīgi samazina nākamā mēneša Maksu par nenotikušo nodarbību.


2. Drošības pasākumi

2.1. Pasūtītājs, parakstot šo līgumu, apstiprina, ka ir iepazinies ar iestādes baseina iekšējiem kārtības noteikumiem - zemāk. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt Bērnu, kurš apmeklēs nodarbības, ar iekšējiem kārtības noteikumiem.
2.2. Izpildītājs nav atbildīgs par Bērna tīšu vai nolaidīgu rīcību kā rezultātā Bērnam vai trešajai personai nodarīts kaitējums vai kā rezultātā ir noticis nelaimes gadījums.
2.3. Izpildītājs neuzņemas atbildību par Bērna veiktajām peldēšanas aktivitātēm ārpus nodarbībām, negarantējot Bērna peldētprasmi.
2.4. Bērnu drošības nodrošināšanai nodarbību laikā tiks uzstādītā filmēšanas kamera. Nofilmētais materiāls, tiek izmantots tikai un vienīgi bērnu drošības nolūkos. Materiāla apskate pieejama tikai nelaimes un pārpratumu gadījumā, trīs personu klātbūtnē par ko tiek sastādīts akts. Materiāls tiek uzglabāts līdz nākamajai nodarbībai, pēc tam tas tiek dzēsts.
2.5. Izpildītājs nodrošina nodarbības divu pieaugušu personu pavadībā no kurām viena atrodas baseinā, bet otra ārpus baseina, nodrošinot vizuālo perimetru visā telpā.
2.6. Personas, kuras vada nodarbības, ir apmācītas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

 3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

3.1. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka Bērns apmeklēs nodarbības un bez attaisnojoša iemesla tās nekavēs.
3.2. Ja Bērns nejauši sabojā Izpildītāja nodarbībās izmantotos materiālus vai iekārtas, tad materiāla atbildība Pasūtītājam neiestājas, izņemot, ja Bērns tīši nodara zaudējumus.
3.3. Ja Bērns neattaisnoti kavē nodarbības, pārrēķins par kavējumu netiek veikts.
3.4. Pilns mēneša apmeklējums skaitās, ja Bērns ir apmeklējis 75% no mēneša apmeklējuma grafika (vismaz 3 nodarbības).
3.5. Ja bērns attaisnoti (slimība) kavē nodarbības, pārrēķins tiek veikts tikai tad, ja slimības dēļ kavēti 50% vai vairāk mēneša nodarbību. Par kavējumu Pasūtītājs nosūta ārsta zīmes kopiju uz e-pastu baseins@inovacijuskola.lv, līdz nākamā mēneša 1. datumam vai tā sekojošajai darba dienai.


4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Izpildītāja noteiktā mēneša maksa par apmācībām un mācību materiāliem saskaņā ar līgumu ir 60.00 (sešdesmit eiro un 00 centi) mēnesī, ko Pasūtītājs maksā saskaņā ar Izpildītāja piestādītu rēķinu.

4.2. Ja ir apmeklētas četras, vai trīs nodarbības mēnesī(neatkarīgi no kavējuma iemesla), tiek piemērota pilna mēneša maksa- 60.00 eiro. Ja ir kavētas vismaz divas nodarbības un ir atsūtīta ārsta zīme, mēneša rēķins tiek atbilstoši samazināts.
4.3. Pasūtītājs veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāro dienu laika no rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas dienas. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķini tiek sūtīti elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pastu. Ja Pasūtītājs tehnisku iemeslu dēļ nav saņēmis rēķinu līdz mēneša piektajam datumam, tam par to ir jāpaziņo Izpildītājam 2 darba dienu laikā.
4.4. Ja Pasūtītājs kavē Maksas samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, tad Izpildītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu pārtraukt Līgumu.


5. Citi noteikumi

5.1. Pusēm ir tiesības visus savstarpējos paziņojums nosūtīt otrai pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pastu.
5.2. Līgums stājas spēkā, Izpildītājam saņemot pirmo maksājumu no Pasūtītāja, neatkarīgi no tā, vai Līgums ir parakstīts.
5.3. Ja Pasūtītājs ārkārtēju apstākļu dēļ nevar turpināt nodarbības pēc saskaņotā grafika, Pasūtītājs par to nekavējoties rakstiski informē Izpildītāju un Puses 10 dienu laikā noslēdz vienošanās par jaunu nodarbību grafiku. Ja Puses nevienojas par jaunu nodarbību grafiku, tad Līgums uzskatāms par pārtrauktu un Puses veic savstarpēju norēķinu proporcionāli apmaksātajām, bet atceltajām nodarbībām.

_________

PII „Pienenīte” peldbaseina iekšējās kārtības un drošības noteikumi

1. Peldēšanas nodarbības izglītojamiem tiek organizētas vienu reizi nedēļā, no 3- 7 gadiem.
2. Uz peldēšanas nodarbību izglītojamos pavada viena no Izpildītājām.
3. Peldbaseina ūdens kvalitāti uzrauga un nodrošina baseina operators, kurš veic arī
peldbaseina darbības paškontroli, rakstiski reģistrējot paškontroles rādītājus.
4. Nepieciešamās lietas, apmeklējot baseinu:
4.1. Ārsta izziņa, ka bērns drīkst apmeklēt peldēšanas nodarbības (katru gadu jauna);
4.2. Peldkostīms/ peldbikses;
4.3. Peldcepure;
4.4. Dvielis;
4.5. Baseina čības – tīras;
4.6. Vēlams līdzi jaku ar kapuci - ceļam no baseina līdz grupiņai(PII “Pienenīte”  bērniem).
5. Ar redzamām saslimšanas pazīmēm – iesnām, klepu un redzamām ādas problēmām baseinā bērni netiek ielaisti.
6. Uz peldēšanas nodarbību meitenēm, vēlams sapīti mati vai līdzi matu gumijas.
Pēc baseina apmeklējuma visiem bērniem mati tiek žāvēti ar fēnu.
7. Nākot uz baseinu bērniem jāatpazīst, kura ir viņa baseina soma un kas tajā ir
iekšā, lai bērns zina, kurš ir viņa dvielis, peldkostīms utt.
8. Pēc katra baseina apmeklējuma vecākiem baseina mantas ir jāņem uz mājām,
jāizskalo un jāizžāvē.
9. Vēlams, nodarbības baseinā apmeklēt regulāri, ja tās ir sāktas apmeklēt, tad
netaisīt lielas pauzes.
10. Uz nodarbībām neņemt līdzi nevajadzīgas lietas (rotaļlietas, rotaslietas u.c.).
Baseina personāls par nozaudētām lietām atbildību nenes.
11. Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ vecāki peldēšanas nodarbībās netiek
ielaisti.
12. Pirms katras nodarbības baseinā tiek pārrunātas sekojošas lietas :
12.1. Iekāpt baseinā tikai norādītajā vietā;
12.2. Klausīt skolotājas norādījumiem;
12.3. Pildīt uzdotos vingrinājumus;
12.4. Inventāru ņemt tikai ar skolotājas atļauju;
12.5. Ja ir nepieciešamība izkāpt no baseina (tualetes apmeklējums, sāpes, slikta pašsajūta, cits iemesls), par to nekavējoties brīdināt skolotāju.
13. Atrodoties baseinā vai pie tā aizliegts:
13.1. Grūstīties;
13.2. Skriet;
13.3. Šļakstīties;
13.4. Traucēt citiem;
13.5. Slīcināt citam citu;
13.6. Kauties;
13.7. Bojāt peldbaseina inventāru;
13.8. Lēkt baseinā no malām vai sēdēt uz tām.
14. Ja tiek pārkāpts kāds no iekšējās kārtības vai drošības noteikumiem, peldbaseina personāls ir tiesīgs - audzēkni neielaist nodarbībā vai izraidīt no tās.