REĢISTRĀCIJA 2023/2024
 • Reģistrācija "Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē" tiešsaistes nodarbībām.
  Nodarbības ilgums: 60 minūtes.
  Mācību maksa: 42,- EUR mēnesī.

  Darbojas 30 dienu naudas atgriešanas garantija!

  Līgumu iespējams pārtraukt jebkurā mēnesī.


  Reģistrācija nodarbībām citās valodās:

  Регистрация на русском языке:

  https://www.mittoevents.com/minecraft-education-rus/register


  Reģistrācija nodarbībām klātienē Daugavas stadionā:

  https://www.mittoevents.com/minecraft-klatiene/register

 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
 • INFORMĀCIJA PAR VECĀKU
 • NODARBĪBU LAIKS
 • Ja jūsu laika zona atšķiras vismaz par 4 stundām attiecībā pret norādīto, sazinieties ar nodarbibas@inovacijuskola.lv 

Izglītības pakalpojuma līguma un apmaksas noteikumi

LĪGUMA NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMAM  
“Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē” 

1. SIA International School of Innovations, reģistācijas Nr. 40203116990, (Inovāciju skola), turpmāk - IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz izglītības pakalpojumu “Minecraft Education” nodarbības tiešsaistē (NODARBĪBAS).

2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju NODARBĪBĀM elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.

3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt attālinātu DALĪBNIEKA apmācību tiešsaistē, vecuma grupās no 8 līdz 13 gadiem, kas ietver NODARBĪBAS grupā līdz 60 min garumā tiešsaistē 1 reizi nedēļā un nodrošina mācību materiālu digitālā formātā. Apmācības programma ir vērsta uz sociālo, komunikācijas un tehnoloģisko prasmju attīstīšanu. Papildus IZPILDĪTĀJS nodrošina piekļuvi, tā uzturētam Minecraft Bedrock moderētam serverim, ko DALĪBNIEKI var izmantot ārpus NODARBĪBU laika.

4. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKAM tiešsaistes mācību procesu ar pasniedzēju grupā no 8 – 14 dalībniekiem.

5. Ja grupā minimālais patstāvīgo DALĪBNIEKU skaits ir mazāks par 8, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārcelt NODARBĪBU sākumu, piedāvāt citu NODARBĪBU laiku vai atcelt apmācību grupu, PASŪTĪTĀJU iepriekš iespējami savlaicīgi informējot. Atceļot NODARBĪBU grupu IZPILDĪTĀJS atgriež pārmaksāto dalības maksu.

6. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKU ar nepieciešamo programmatūru un licenci – “Minecraft: Education Edition” uz NODARBĪBU abonementa laiku. IZPILDĪTĀJS nenodrošina Minecraft Bedrock licenci, kas nepieciešama piekļūšanai Minecraft Bedrock moderētajam serverim (mācību procesam nav obligāts).

7. Piekrītot noteikumiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka DALĪBNIEKS apmeklē NODARBĪBAS.

8. PASŪTĪTĀJS neatkarīgi no DALĪBNIEKA apmeklējuma veic ikmēneša abonementa maksu. Pārrēķini saistībā ar apmeklējumu netiek veikti. 

9. PASŪTĪTĀJS veic ikmēneša abonementa apmaksu 42,00 EUR (četrdesmit divi eiro un 00 centu) apmērā. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic kā priekšapmaksu par katru nākamo kalendāro mēnesi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādītu rēķinu. Rēķins tiek nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pastu. PASŪTĪTĀJA pienākums, veicot apmaksu, ir norādīt rēķina numuru maksājuma uzdevumā.

10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz pirmo 30 (trīsdesmit) dienu naudas atgriešanas garantiju par to aizpildot atteikšanās no nodarbībām anketu.

11. Pārrēķins un PASŪTĪTĀJA pārmaksātās summas atgriešana par nenotikušām nodarbībām tiek veikta 01.06.2024.

12. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāru dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu pārtraukt līgumu.

13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no NODARBĪBĀM līdz nākamā mēneša 1. datumam par to rakstot iesniegumu IZPILDĪTĀJAM uz nodarbibas@inovacijuskola.lv

14. Līgums stājas spēkā pēc pogas "Apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu līguma noteikumiem" nospiešanas.

15. Tiešsaistes vidē iesniegtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. DALĪBNIEKA un PASŪTĪTĀJA personas dati netiek atklāti trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas.

16. NOTEIKUMI ir spēkā līdz 30.06.2024. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas noteikumos, par to 30 dienas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJU.

---

Pakalpojuma sniedzējs:
SIA International School of Innovations
Reģ. nr.: 40203116990
Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija
info@inovacijuskola.lv