Biznesa ideju hakatons "To be"
 • Sveicināti!

  Liels paldies pa izrādīto interesi!


  Pasākuma norise - 2024. gada 25. un 26. janvāris, Turības Biznesa inkubatora telpās, Graudu ielā 68A, Rīga, LV - 1058.

  ​​​​​​​

  Konkurss tiek organizēts divos virzienos:

  • 24 stundu laikā radīt ilgtspējīgu biznesa ideju;
  • 24 stundu laikā rast risinājumus ar ilgtspēju saistītām dotajām problēmsituācijām.

  ​​​​​​​

  Esi laipni aicināti izvēlēties vienu no virzieniem, pieteikt motivāciju, kā arī savu komandu.

  Iesniegtās biznesa idejas tiks vērtētas ņemot vērā pieteikuma anketas sadaļas "Īss biznesa idejas apraksts" un „Motivācija”.


  Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu!

 • Pieteikums
 • Motivācija
 • Ja vēlaties iesūtīt video, prezentāciju vai citādāku formātu, varat to darīt, sūtot pieteikumu uz e-pastu:
  bi@turiba.lv

 • Papildinformācija
 • Aktualitātes un papildus informācija
  Seko Facebook lapai https://www.facebook.com/BATBiznesaInkubators
  Jautājumu gadījumā sazinies, rakstot uz e-pastu: bi@turiba.lv vai uz tālruni - +371 25463233

DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Informācija par personas datu apstrādi

Datu pārzinis: SIA “Biznesa augstskola Turība”, reģistrācijas Nr.40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, e-pasts: turiba@turiba.lv, www.turiba.lv, turpmāk Augstskola.

Kontaktpersona konkursa datu apstrādes jautājumā: Nikola Kovaļevska tālrunis: 26651306, e-pasts: bi@turiba.lv

Datu aizsardzības speciālists: e-pasts: Linda.Mezecka@turiba.lv

Personas datu apstrādes nolūks ir dalībnieku reģistrācija, informēšana par pasākumu norises izmaiņām un pasākumu norises atspoguļošana Augstskolas mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos, pasākumu atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Augstskolas leģitīmā interese ir atbalstīt drosmīgu, uz ilgtspējīgas attīstības orientētu biznesa ideju autorus un pierādīt, ka noteiktā  laika posmā ir iespējams radīt oriģinālas biznesa idejas, kā arī informēt sabiedrību par Augstskolas darbību.

Personas dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijai interneta vietnei www.mitto.me. Pieteikuma anketā iekļautie personas dati tiks glabāti 30 (trīsdesmit) dienas pēc pasākuma, pēc tam tiks dzēsti. Naudas balvu maksājumu dati tiks glabāti saskaņā ar Grāmatvedības likuma 28.pantu.

Jums ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret  apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē, Jūs varat vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas datu aizsardzības speciālista. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai norādītajām datu apstrādēm. Jums ir tiesības piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi bi@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.