• Par godu izglītības izstādei "Skola 2023" no 27. februāra līdz 5. martam ikvienam būs iespēja Turības sociālajos tīklos elektroniski pieteikties loterijai un vinnēt trīs elektroskūterus, kuri kalpos kā lielisks transportlīdzeklis studiju laikā!

DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Datu pārzinis: SIA “Biznesa augstskola Turība”, turpmāk Augstskola, reģistrācijas Nr.40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, e-pasts: turiba@turiba.lv, www.turiba.lv Kontaktpersona velosipēdu loterijas datu apstrādes jautājumos: Attīstības direktore Vineta Vītoliņa, e-pasts: vineta.vitolina@turiba.lv, tālr.: 67606102 Datu aizsardzības speciālists: Linda Mežecka, e-pasts: Linda.Mezecka@turiba.lv, tālr.: 67622551 Personas datu apstrādes nolūks ir velosipēdu loterijas organizēšana, loterijas dalībnieku reģistrācija, informēšana par iegūtajām balvām un loterijas rezultātu atspoguļošana Augstskolas mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos, atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. Iegūtie dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijai interneta vietnei www.mitto.me. Reģistrējoties loterijai, pieteikumā norādītie personas dati tiks glabāti vietnes www.mitto.me datu bāzē un 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks dzēsti no tās. Loterijas anketā iekļautie personas dati Augstskolā tiks glabāti 30 (trīsdesmit) dienas pēc uzvarētāju paziņošanas vai, ja persona pieteikusies paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem saņemšanai, līdz atteikuma saņemšanai. Jums ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīga vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm. Jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi turiba@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.