Form
  • Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstība ir pamats Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājībai. Ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei jāpaaugstina eksports un produktivitāte uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā. Tāpēc ir būtiski apzināt uzņēmējdarbības vides kavējošos faktorus, tos analizēt un rast risinājumus, skaidri definējot rīcības plānu. Jo augstāks būs Latvijas uzņēmējdarbības vides stāvokļa vērtējuma indekss, jo zemāks būs ēnu ekonomikas apjoms.

    Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar SKDS jau piekto gadu veic apjomīgu pētījumu -  uzņēmēju aptauju Latvijā,  kas atspoguļo dažādu nozaru, lielumu, reģionu, vietējā un ārvalstu kapitāla uzņēmumu vadītāju un uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Latvijā un dažādiem to ietekmējošiem faktoriem.


    2023. gada 15. februārī plkst.10.00- 14.00 Biznesa augstskola Turība konferenču zālē, Graudu ielā 68, Rīgā, notiks 5. Turības biznesa indeksa prezentācija un konference. Dalībai aicinām reģistrēties līdz šī gada 9. februārim.


    PROGRAMMU SKATĪT ŠEIT.

DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Datu pārzinis
SIA “Biznesa augstskola Turība”, turpmāk Augstskola, reģistrācijas Nr. 40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, www.turiba.lv

Kontaktpersona pasākumu reģistrācijas datu apstrādes jautājumos
Attīstības daļas direktore Vineta Vītoliņa

E-pasts: vineta.vitolina@turiba.lv, tālr.: 67606102

Datu aizsardzības speciālists
Linda Mežecka, e-pasts: Linda.Mezecka@turiba.lv,tālr.: 67622551

Personas datu apstrādes nolūks ir Augstskolas pasākumu (vieslekcijas, izlaidumi, semināri, konferences u.c. ārpus studiju pasākumi) dalībnieku reģistrācija, informēšana par pasākumu norises izmaiņām un pasākumu norises atspoguļošana Augstskolas mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos, pasākumu atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus. Informācija par Augstskolas rīkoto pasākumu dalībnieku informācijas iegūšanas avotu par šo pasākumu un statusu (Students/Darbinieks/Absolvents/Viesis) tiek apkopota Augstskolas mārketinga vajadzībām, lai izvērtētu Augstskolas rīkoto pasākumu mērķauditorijas interesi un to pilnveidošanas nepieciešamību.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Iegūtie dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijai interneta vietnei www.mitto.me.

Reģistrējoties uz Augstskolas pasākumiem, pieteikumā norādītie personas dati tiks glabāti vietnes www.mitto.me datu bāzē. 30 (trīsdesmit) dienu laikā reģistrācijas anketā norādītie dati tiks dzēsti no interneta vietnes www.mitto.me datu bāzes. Pasākuma reģistrācijas anketā iekļautie personas dati Augstskolā tiks glabāti 30 (trīsdesmit) dienas pēc pasākuma vai, ja persona pieteikusies paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem saņemšanai, līdz atteikuma saņemšanai.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīga vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm.

Datu subjektam ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi turiba@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms