Reģistrācija
 • Reģistrācija "3D dizains"  kursam klātienē


  Nodarbības ilgums: 90 minūtes

                    Mācību maksa: 72,- EUR mēnesī vai 250,- EUR par visu semestri.                               Kursā ietilpst 14 nodarbības.

  Darbojas 14 dienu naudas atgriešanas garantija!

  Līgumu iespējams pārtraukt jebkurā mēnesī.

 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

Izglītības pakalpojuma līguma un apmaksas noteikumi

LĪGUMA NOTEIKUMI KLĀTIENES IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMAM “3D dizaina kurss modelēšanā”

1. SIA International School of Innovations, reģistrācijas Nr. 40203116990, (Inovāciju skola), turpmāk - IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz izglītības pakalpojumu “3D dizaina kurss modelēšanā” nodarbības klātienē (NODARBĪBAS).

2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju NODARBĪBĀM elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.

3. Dalībnieka identificēšanai un saziņai tiek izmantots PASŪTĪTĀJA norādītais e-pasts vai tālruņa numurs.

4. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DALĪBNIEKA apmācību, vecuma grupās no 11 līdz 17 gadiem, kas ietver NODARBĪBAS grupā līdz 90 min garumā 1 reizi nedēļā un nodrošina mācību materiālu digitālā formātā. NODARBĪBAS tiek vadītas pamatā apmācībai izmantojot Blender programmatūru. Programmas mērķis ir iemācīt bērniem radīt savuunikālu un jēgpilnu 3D digitālo vektorgrafikas projektu.

5. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKAM mācību procesu ar pasniedzēju grupā no 8 – 12 dalībniekiem.

6. Ja grupā minimālais patstāvīgo DALĪBNIEKU skaits ir mazāks par 8, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārcelt NODARBĪBU sākumu, piedāvāt citu NODARBĪBU laiku vai atcelt apmācību grupu, PASŪTĪTĀJU iepriekš iespējami savlaicīgi informējot. Atceļot NODARBĪBU grupu IZPILDĪTĀJS atgriež pārmaksāto dalības maksu.

7. Piekrītot NOTEIKUMIEM, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka DALĪBNIEKS apmeklē NODARBĪBAS.

8. PASŪTĪTĀJS neatkarīgi no DALĪBNIEKA apmeklējuma veic ikmēneša dalīto maksājumu. Pārrēķini saistībā ar apmeklējumu netiek veikti.

9. PASŪTĪTĀJS veic ikmēneša dalīto apmaksu 72 EUR (septiņdesmit divi eiro un 00 centi) apmērā vai veic apmaksu pilnā apmērā par 14 NODARBĪBĀM 250 EUR (divi simti piecdesmit eiro un 00 centi). PASŪTĪTĀJS dalīto maksājumu veic kā priekšapmaksu par katru nākamo kalendāro mēnesi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādītu rēķinu. Rēķins tiek nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pastu. PASŪTĪTĀJA pienākums, veicot apmaksu, ir norādīt rēķina numuru maksājuma uzdevumā.

10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz pirmo 14 (četrpadsmit) dienu naudas atgriešanas garantiju par to aizpildot atteikšanās no kursa anketu.

11. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāru dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

12. Līgums stājas spēkā pēc pogas "Apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu līguma noteikumiem" nospiešanas.

13. Tiešsaistes vidē iesniegtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. DALĪBNIEKA un PASŪTĪTĀJA personas dati netiek atklāti trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas.

14. NOTEIKUMI ir spēkā līdz 2024. gada 23. jūnijam. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas NOTEIKUMOS, par to 30 dienas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJU.

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA International School of Innovations Reģ. nr.: 40203116990 Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija info@inovacijuskola.lv

page2image30228896